DutchVideo 2019

Wees niet somber of angstig vanwege uw ziekte

13-05-2019  Zie op uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Aanvaard deze boodschap, en heb ontzag voor de Here, en wees standvastig in uw geloof! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen ontving de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Psalm 119, vers 2 en 3  Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen, maar wandelen in zijn wegen.
En Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.

Voorwaar, kijk niet de dood in de ogen, want dat heeft Hij al voor u gedaan aan het kruis! 

Jesaja 53, vers 3 en 4  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods.

Wees niet somber of angstig, vanwege uw ziekte.
Maar zie op uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus!

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

En Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Voorwaar, hoe erg uw ziekte ook is, blijf hoop houden en onderhoud uw relatie met Hem. 

Filippenzen 4, vers 13  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Jakobus 4, vers 14  Gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.

En Johannes 16, vers 20  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.

Voorwaar, onderwerp u aan God! 

Job 36, vers 15  Juist door zijn “of haar” ellende redt Hij de ellendige, en door de verdrukking opent Hij hun oor.

Voorwaar, neig zowel uw oren en ogen tot Hem, als uw geloof, hoop en liefde. 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
En vers 2 en 3  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil
En Psalm 4, vers 9  In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

2 Korinthiërs 4, vers 17  Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.

Psalm 119, vers 2 en 3  Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen, maar wandelen in zijn wegen.

En Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Voorwaar, aanvaard deze boodschap, en heb ontzag voor de Here, en wees standvastig in uw geloof.
En wie zich vasthoudt aan Hem zal bemerken, dat Hij u steun en hoop geeft en redt. 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar!
Het is erger voor iemand, die niet ziek is en niets van Hem wil weten, en voor eeuwig verloren gaat, dan voor een zieke, die aan zijn of haar geloof vasthoudt, en relatie met de Heer onderhoudt, en eeuwig zal leven in de Hemel, waar geen pijn en tranen zullen zijn, maar eeuwige vreugde. Amen!

Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.
Psalm 112, vers 4  Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.
En Psalm 119, vers 71 en 72  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com