DutchVideo 2018

Wees niet innerlijk verdeeld, maar sta rotsvast in uw geloof!

Bied weerstand aan het kwaad met uw wapenrusting. De luiaard is wijzer in eigen oog, en zegt: “Help!” en rent weg als iets op zijn pad komt, en klaagt bij God. Wat doet u met wat God u gegeven heeft: Zijn wapenrusting? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! De volgende boodschap werd op 8 augustus 2018 woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, schrijf het volgende op.

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

Voorwaar, mijn naam is Framas, en ben een bode engel Gods. 

Lukas 10, vers 17 tot en met 20  En de tweeënzeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Wow, is dit niet geweldig, dat de boze geesten zich aan u onderwerpen in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus?
En u mag treden op slangen en schorpioenen, en tegen de gehele legermacht. De luiaard is wijzer in eigen oog, en zegt: “Help!” en rent weg, als iets op zijn pad komt, en klaagt dan bij God.

Jakobus 4, vers 5  Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?
Vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
Vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

Voorwaar, wees niet innerlijk verdeeld, maar sta rotsvast in uw geloof en bied weerstand aan het kwaad!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Vers 17  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Voorwaar, en wees niet bang.
Want is het zwaard des Geestes, Gods Woord, niet zeer krachtig en scherp?

Efeziërs 6, vers 18 tot en met 20  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Voorwaar, en wat doet u met wat God u gegeven heeft: Zijn wapenrusting!
Sommigen laten het als een slap kledingstuk maar hangen, en vinden het zelfs te zwaar om te dragen, Gods geestelijke wapens. Voorwaar, sta in Gods kracht en op Zijn beloften! En geef Hem ook wat Hem toekomt, zodat Hij ook u kan geven de wensen van uw hart!

Kolossenzen 2, vers 2  opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus.
Vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
Vers 11 tot en met 15  In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Kolossenzen 3, vers 17  En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com