DutchVideo 2020

Wees niet gebrandmerkt door het kwaad!

Waarschuwende boodschap Gods: De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus waarschuwt u nogmaals over de boze werken. Laat u niet verblinden en onderscheid de geest.

Gepubliceerd op 19 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, de Koning der koningen.

Voorwaar, een goede boom herkent men aan de vruchten.
Zei ik niet, dat de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden, nu dus, sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dus dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugen sprekers, dien in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn?

Voorwaar, de boze geesten zijn in de wereld gekomen en vele mensen hebben de duisternis ontvangen met al die boze werken zoals kwaadspreken en roddelen en dergelijk waarvoor ik u daarvoor gewaarschuwd heb.
Ze hebben de duisternis liever dan het licht, want hun werken zijn gebrandmerkte in hen geweten en iedere kwaad van deze boze geesten die deze mensen hebben overgenomen, haat het licht en gaat niet tot het licht. Hieruit blijke dat zij niet in het licht wandelen maar in de duisternis.

Spreuken 6, vers 12 tot en met 14 Een nietsnut, een onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat, die met zijn “of haar” ogen knipt, met zijn “of haar” voeten schuifelt, met zijn “of haar” vingers wijst, in wiens hart draaierijen zijn “of haar”, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt.

Voorwaar, Ik, de Here haat hen hoogmoedige ogen en valse tong, van wie handen die onschuldig bloed vergieten,
en hen harten dat heilloze plannen smeden, waarvan voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders en zusters.

Kolossenzen 2, vers 20 en 21 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan.

Voorwaar, mijn naam is Korach en ben een bode engel Gods, die u vanuit Gods troon deze boodschap overbrengt van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Efeziërs 6, vers 11 en 12 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
En vers 16 tot en met 18 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

En Jakobus 1, vers 21 tot en met 26 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.

En Jakobus 4, vers 3 en 4 Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
En vers 7 en 8 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

En Jakobus 5, vers 9 tot en met 11 Broeders “dit betreft evenzo voor de zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “of zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.

Voorwaar, laat de Heilige Geest van God u wakker schudden zodat u zich nog op tijd kan bekeren.

1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En vers 9 en 10 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks;

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De liefde is uit God en overwint alles!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com