DutchVideo 2015

Wees niet egoïstisch en opdringerig!

Boodschap Gods: Laat deze boodschap bij velen ‘het struikelblok’ wegnemen!

Gepubliceerd op 8 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

What's in it for me

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 8 juli 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, ik heb een boodschap voor u van de Allerhoogste! 

Lukas 6, vers 30 tot en met 38  Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij vóór? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen. Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

Voorwaar, Profeet Benjamin werd uitgenodigd in de Filipijnen, om met een echtpaar samen te gaan eten.
Voorwaar, de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, had hen door, en sprak via Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ze hele slimme mensen waren. En het werd duidelijk. Hij stelde veel vragen, en Profeet Benjamin gaf door vanuit Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Deze man gaf een maaltijd in ruil voor informatie. Maar de Heer had deze man door! Hij geeft en verwacht altijd iets terug, een opdringerige, opeisende persoon. Hij had ook meteen al een hotel geboekt, dichtbij Profeet Benjamin en zijn vrouw, en secretaresse Marion. Hij gaf drinken en hapjes af, en alles ging om één ding: informatie over de regering, enzovoorts. Ook had hij een lijst gemaakt met vele vragen.
Benjamin vroeg: “Wat doe ik daarmee?”
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: Verbrand het, of versnipper het, en gooi het weg!

Voorwaar, als men iets geeft, doe het dan vanuit uw hart, en verwacht niets terug.
En uw loon zal groot zijn in de hemel!

Lukas 6, vers 45  Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Voorwaar, dit echtpaar heeft zich bekeerd en laten dopen door Profeet Benjamin Cousijnsen.
Maar laat deze boodschap bij velen ‘het struikelblok’ wegnemen!

Mattheüs 25, vers 35  Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest.
En vers 40  En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Voorwaar, maar wees niet egoïstisch en opdringerig! 

Galaten 5, vers 14  Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Onderzoek uw wandel dagelijks en uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Dit is profetisch:

Lukas 6, vers 49  Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd één grote bouwval.

Voorwaar, God had dit echtpaar kunnen straffen via Gods ware eindtijdprofeets mond.
Maar zij werden liefdevol toegesproken en gered.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com