Teaching

Wees niet als Tomas ongelovig

Gepubliceerd op 5 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Vandaag is het 5 december 2018, en ik breng u een eigen boodschap. Hallo, van harte welkom! Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Ik wil het volgende met u delen, wat de Here tot mij sprak.

Laten we lezen uit Johannes 20, vers 24 tot en met 29  En Tomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

Tomas, een van de twaalven, had voor zijn ogen, net als de rest, vele machtige wonderen gezien, en ook die niet beschreven staan in de Bijbel.
De Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, moest zich wederom bewijzen tegenover Tomas. Zo zijn er velen, die wonderen hebben meegemaakt in hun leven, en gezien, en telkens geenszins geloven en verblind zijn geraakt.

Na acht dagen kwam de Here…
In Johannes 20, vers 26 staat dus, dat de deuren gesloten waren. Zo zijn ook vele harten gesloten, omdat men, ondanks vele wonderen in hun leven, zijn of haar hart heeft laten vastroesten, en zijn of haar geloof. Maar zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven!

Johannes 20, vers 31  Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

Ongeloof veroorzaakt vaak strijd in uw leven, omdat u niet gelooft in Zijn almachtige kracht en in Zijn wonderen!
Sommigen zijn erger nog dan Tomas. Maar stel uw vertrouwen op de Here, zodat Hij u tegemoet kan komen!

Handelingen 3, vers 19 en 20  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende.

Onderhoud uw wandel met Hem.
Zo sprak de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot mij, om deze boodschap met u te delen.
Ik sluit nu af met Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen, tot ziens