DutchVideo 2020

Wees niet alleen een hoorder van het woord maar ook een dader!

God maakte de mens niet voor niets naar zijn beeld maar in tegendeel met een doel. Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.

Gepubliceerd op 26 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, hoor aandachtig en wees wijs en verstandig.

Jakobus 1, vers 23 tot en met 25 Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij “of zij” geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij “of zij” heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij “of zij” er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

En Johannes 1, vers 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

En 2 Korinthiërs 3, vers 17 en 18 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Voorwaar, iedereen heeft wel eens een spiegel nodig om te zien of ze er goed uitziet of dat ze wel een vuil of schoon gezicht hebben.

1 Korinthiërs 13, vers 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Voorwaar, een blik in de spiegel kan heel confronterend zijn.
Het valt niet mee dat u ontevreden bent met uw eigen spiegelbeeld.
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Gods woord is ook als een spiegel die u laat zien hoe u werkelijk bent.
Maar u hebt ook sommigen die liever niet de spiegel gebruiken en laat liggen omdat men de werkelijkheid niet onder ogen wilt komen.

Job 37, vers 18 Kunt gij zoals Hij de wolken maken tot een uitspansel, vast als een gegoten spiegel?

Voorwaar, vergist u niet, alleen horen is niet genoeg want wie naar de boodschappen Gods hoort in de Evangelicalendtimemachine.com maar niets mee doet is net als iemand die in de spiegel kijkt naar zichzelf en zodra hij of zij wegloopt is hij of zij vergeten hoe hij of zij eruitzag.

Genesis 1, vers 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Tot zover.
En vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Voorwaar, God maakte de mens niet voor niets naar zijn beeld.
Hij wil zichtbaar zijn door je heen en dat ze op Hem zouden lijken. Maar met een doel.

Romeinen 8, vers 27 tot en met 31 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

En 2 Korinthiërs 5, vers 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

En Colossenzen 2, vers 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.

En Colossenzen 3, vers 14 tot en met 17 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! “Amen.”

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com