DutchVideo 2019

Wees krachtig in de Here!

Hij zegt u: “Ik ben uw Rots en vaste Burcht en Bevrijder. Vertrouw en geloof, en zie uit naar Mijn liefde en macht en kracht, die overwinning en verlossing geeft!” Mogen deze woorden u sterken. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 27 november 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Almachtig is de Here der heren, de eeuwige Koning der koningen! 

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem, “maar ook haar”, met welbehagen als met een schild.

Voorwaar, sla acht op Zijn grootheid, en vertrouw op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Hij zegt u: “Ik ben uw Rots en vaste Burcht en Bevrijder. Vertrouw en geloof, en zie uit naar Mijn liefde en macht en kracht, die overwinning en verlossing geeft!”
Voorwaar, Zijn Naam is Wonderbaar, Abba, Vader, uw Raadsman en Vredevorst, Almachtige God.
Hij zegt: “Blijf in Mij”.

Mogen deze woorden van mijn mond u sterken.
Ontvang, en hef uw handen in aanbidding op naar omhoog. En geef Hem, uw Rots, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vanuit uw geest, ziel, lichaam en verstand, de eer en glorie en dank en aanbidding. En wees vrij in de Heilige Geest! Psalmzingt en verheugt u in Hem, en ga op Zijn beloften staan! Maak Hem groot! Laat de Duif vrij in u, en loof God om Zijn machtige daden en geweldige grootheid. Voorwaar,

Psalm 9, vers 2 en 3  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.
Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Psalm 30, vers 2  Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven.
En vers 12 en 13  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven.
Psalm 31, vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
Psalm 32, vers 11  Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.
En Psalm 34, vers 5 en 6  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.

Voorwaar, 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com