DutchVideo 2019

Wees ingegraveerd met Christus en niet met het beest!

Want niets is verborgen voor Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, zelfs niet in de diepten van uw mensenhart en gedachten. Aan de vrucht herkent men wie u toebehoort! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 25 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 25 april 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de enige opgestane Here der heren en Koning der koningen, de Almachtige God van al wat leeft.

Voorwaar, Hij is een rechtvaardige toetser des harten.
Niets is verborgen, zelfs niet in de diepten van uw mensenhart en gedachten! Voorwaar, mijn naam is Charia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, velen hebben zich in hun ziel laten ingraveren met wie ze toebehoren!
Aan de vrucht herkent men wie ze toebehoren. Voorwaar, alleen een dwaas of een goddeloze ziet in zijn of haar onverstandige hart en wandel alleen maar het goede, terwijl hun hart en gedachten en wandel slecht zijn! Het kwaad heeft hen overgenomen, en ze zijn als marionetten, waar satan alle touwtjes van in handen heeft en hen bespeelt als zijn eigendom. Voorwaar, ze zijn trouweloos aan God en gebod! Ze hebben geen vruchten van de Heilige Geest in zich, maar van het beest. Ze zijn vol kwaadaardigheid, bitterheid, gramschap, toorn, gevloek, twist, roddel, afgunst, brasserijen, zelfzucht, jaloezie en ongeloof, en ze zijn besmet!

Voorwaar, 

Efeziërs 5, vers 6 tot en met 10  Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en toetst wat de Here welbehagelijk is.
En vers 12 tot en met 14  Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

En Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

Voorwaar, 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 11  Wie onrecht doet, hij “of zij” doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij “of zij” worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij “of zij” bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij “of zij” worde nog meer geheiligd.

Voorwaar, houd u aan Gods geboden, en wijk niet af van Gods woorden, en wees ingegraveerd met Christus!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com