DutchVideo 2020

Wees Godvrezend!

Prediker: Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd. God echter ziet alles, ook al bereidt men zich nog zó voor! Hij is wijzer en doet alles in wijsheid. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 februari 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wees Godvrezend! 

Prediker 8, vers 3 vanaf: Bemoei u niet met een kwade zaak, want hij doet al wat hem behaagt.
En vers 4 tot en met 17  Want het woord eens konings is machtig, en wie zal tot hem zeggen: Wat doet gij? Wie het gebod in acht neemt, zal geen kwaad ondervinden, en het hart des wijzen kent tijd en wijze. Want elk ding heeft zijn tijd en zijn wijze; immers het kwaad des mensen drukt zwaar op hem. Niemand toch weet wat er geschieden zal, want wie zal hem te kennen geven, hoe het gaan zal? Geen mens heeft macht over de wind om hem tegen te houden; en niemand heeft macht over de dag des doods en er is geen verlof tijdens de strijd; evenmin zal de goddeloosheid haar bedrijvers vrijlaten.
Dit alles heb ik gezien en ik richtte mijn aandacht op alle daden, die onder de zon geschieden ten tijde dat de ene mens macht heeft over de ander tot diens onheil. Eveneens zag ik, hoe goddelozen begraven werden en de rust ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden, van de heilige plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid.
Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik, dat het de godvrezenden wel zal gaan, omdat zij voor Hem vrezen; de goddeloze daarentegen zal het niet welgaan en hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij “of zij” voor God niet vreest. Er is een ijdel ding, dat op aarde geschiedt: er zijn rechtvaardigen, wie het gaat naar de verdienste der goddelozen en er zijn goddelozen, wie het gaat naar de verdienste der rechtvaardigen; ik zeide, dat ook dit ijdelheid is.
Daarom prees ik de vreugde, omdat er niets beters is voor de mens onder de zon dan te eten en te drinken en zich te verheugen; en dat begeleide hem “of haar” bij al zijn “of haar” zwoegen gedurende de levensdagen die God hem “of haar” geeft onder de zon. Toen ik mijn hart erop zette om wijsheid te leren kennen en om de bezigheid te aanschouwen, die op aarde geschiedt, terwijl men noch bij dag noch bij nacht met zijn “of haar” ogen de slaap te zien krijgt – zo zag ik, dat de mens niets kan ontdekken van het werk Gods, dat onder de zon geschiedt; want hoezeer de mens zich ook aftobt met zoeken, hij kan het niet ontdekken, en wanneer soms een wijze mocht zeggen, dat hij het weet, hij “of zij” kan het niet ontdekken.

Prediker 9, vers 3  Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: dat allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der mensenkinderen vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang; en daarna gaat het naar de doden.
Vers 5 en 6  De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.
Vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.
Vers 11  Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd… tot zover.
Vers 16  Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht… tot zover.
En vers 18  Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds.

Voorwaar, God ziet alles, ook al bereidt men zich nog zó voor!
Hij is wijzer en doet alles in wijsheid. En ook al dacht u betere plannen te hebben, God is wijzer en doet wat beter is voor u, en doet alles in wijsheid. Voorwaar, mijn naam is Beamlech, een bode engel Gods.

Voorwaar, stel altijd uw vertrouwen op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Laat u richten op Hem, en aanbid Hem die boven u staat, en de Koning der koningen is en meer dan u is, en meer dan overwinnaar! Hij is sterker en wijzer!

2 Timotheüs 2, vers 3 tot en met 5  Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn “of haar” onderhoud; hij “of zij” heeft slechts hem te voldoen, door wie hij “of zij” aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com