DutchVideo 2019

Wees gezegend en niet vervloekt!

Waarschuwende en terechtwijzende boodschap Gods: Bekeer u toch, en buig uw knieën en vouw uw handen! Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt terechtgewezen, gelijk dit de volle waarheid is. Hoogmoed en trots heeft reeds velen misleid en dwaas gemaakt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, o wee!
Wie niet wil horen, gaat verloren. Bekeer u toch, en buig uw knieën en vouw uw handen! Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt terechtgewezen, gelijk dit de volle waarheid is, dat gij ten verderve gaat, vanwege uw afgoderijen, dronkenschap, losbandigheid, roddel, afgunst, jaloezie, twist, alle vormen van uitbarstingen van toorn, zoals haat en kwaad met kwaad vergelden.

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Voorwaar, onderzoek u grondig. 

1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.

Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
En vers 12 tot en met 14  De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

Voorwaar, er is licht en duisternis, zo ook een Hemel en een hel.
En alle duistere werken zullen aan het licht komen!

1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij “of zij” door niemand beoordeeld.
En 1 Korinthiërs 3, vers 13 tot en met 15  Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij “of zij” erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij “of zij” loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij “of zij” schade lijden, doch hij “of zij” zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.
En vers 18  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij “of zij” worde dwaas, om wijs te worden.

Voorwaar, hoogmoed en trots heeft velen misleid en dwaas gemaakt! 

1 Korinthiërs 3, vers 19 en 20  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn.

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nu zou verschijnen,
zou het dan niet zo zijn, dat u alle overtredingen vooraf moet afleggen, en zich moet bekeren onder berouw? Want anders blijft u achter! Laat de satan op u geen voordeel behalen, want zijn gedachten en werken zijn ons niet onbekend. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Wees gezegend en niet vervloekt!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com