DutchVideo 2023

Wees geestelijk volwassen

Voorwaar, u zou u echt kunnen afvragen; wie is nu kinderlijk, of gedraagt zich als een baby?

Gepubliceerd op 31 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:
Open uw oren! Heb eerbied en respect met geheel uw hart, ziel en verstand voor uw Abba, Vader, die kadosh, heilig is!
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Heb toch uw Maker lief met al uw kracht, en heb ook respect voor Zijn kadosh, heilige priesters die uit de waarheid zijn, de twee uitgekozen Profeten.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen:
Laat Mijn trouwe dienaren niet in de steek! Bedenk het goede; de tijd en de werken die zij doen voor Mijn glorie en eer, terwijl zij ook nog twee kinderen hebben die hun liefde krijgen en uitdragen naar hen. Voorwaar, hun kinderen zijn hun tot zegen en geven een groter voorbeeld dan zovele christenen, die vaak zeer hard en liefdeloos tegen elkaar doen. Wie is er nu geestelijk volwassen?

Sirach 10, vers 12 en 13 Hoogmoed begint wanneer de mens de Heer verlaat, zijn hart zich verwijdert van hem door wie hij gemaakt is. Hoogmoed begint met zonde, wie zich daarin verliest loopt over van gruwelijkheden. Dan maakt de Heer zijn ellende buitensporig groot, richt hij geheel en al te gronde.
En vers 18 De mens is niet geschapen om hoogmoedig te zijn…stop, tot zover.

Voorwaar, u zou u echt kunnen afvragen; wie is er nu kinderlijk of een baby?

1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 6 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.
En vers 11 Dit telt ook voor de vrouw. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Voorwaar,

En 1 Korintiërs 13, vers 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
En Efeziërs 4, vers 27 En geeft de duivel geen voet.
En vers 31 en 32 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
En Hebreeën 5, vers 11 tot en met 14 Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.
En Jacobus 2, vers 8 tot en met 10 Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wèl. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.

En 1 Johannes 1, vers 9 en 10 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

En 1 Johannes 3, vers 13 tot en met 18 Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
En 1 Johannes 4, vers 19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
En vers 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Voorwaar, onderzoek u of gij nu wel geestelijk volwassen geworden zijt door de overgebrachte boodschappen Gods.
Zo niet dan moet u zich bekeren!

Tot slot,

1 Korintiër 4, vers 18 en 19 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, in de waan, dat ik niet tot u komen zou; 19maar spoedig zal Ik, “de Here” tot u komen…tot zover.
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

En Openbaring 23…Kunt u deze niet vinden?
Klopt! Toch zijn de woorden die beschreven zijn voor eeuwig! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com