DutchVideo 2021

Wees geestelijk klaar!

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw liefhebbende Vader: Wees een voorbeeld en laat er ook geen verdeeldheid in uw geest zijn. Overdenk deze boodschap waaraan u nog zou moeten werken in uw relatie. Schaam u maar niet.

Gepubliceerd op 27 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel des Heren.

Voorwaar, ik heb u geroepen vanmorgen om deze bezondere en kostbare boodschap op te schrijven.
Voorwaar, uw oren hoorde de hemelse vensters Gods opengaan en hoor de engel des Heren vertrekken naar u toe, vanuit de kadosh, heilige hemelse gewesten omdat God u uitgekozen heeft voor deze taak. U bent Gods getrouwe, ware, geliefde, zuivere Profeet.

Voorwaar, wij engelen getuigen u, zou dat niet zo zijn, dan waren de oren doof en de vensters gesloten.
In de almachtige en heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn er al duizenden boodschappen gedeeld zoals met de wonderbare spijziging met de broden en de vissen.

Mattheüs 15, vers 38 Zij, die gegeten hadden, waren vierduizend mannen, vrouwen en kinderen niet medegerekend.

Voorwaar, de Here heeft ook u uitgekozen om de gedeelde boodschappen Gods in deze eindtijd te delen naar de wereld toe om zielen te redden.
Voorwaar, ook ik, Michaël, mag u danken namens de Here voor uw enorme trouwe inzet in de Evangelicalendtimemachine.com. Voorwaar, velen nu zeggen ook, “Heer haalt me nu snel op”; maar wees eerlijk; wie is klaar nu om de Here, uw liefhebbend Vader tegenmoet te gaan? Voorwaar, bent u afgestemd? En is uw hart geopend voor Hem en onderhoud uw relatie en gedachten en tijd met Hem?

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw liefhebbende Vader:
Wees een voorbeeld en laat er ook geen verdeeldheid in uw geest zijn. Overdenk deze boodschap waaraan u nog zou moeten werken in uw relatie. Schaam u maar niet.

Voorwaar, denk geestelijk en wees ook niet eigenwijs van karakter, maar wees echt.

Romeinen 12, vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En Romeinen 14, vers 15 en 16 Want indien uw broeder door iets, dat gij eet, gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En 1 Korintiërs 13, vers 3 tot en met 5 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
En vers 7 en 13 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
En 2 Korintiërs 2, vers 8 Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen.
En 2 Korintiërs 5, vers 17 en 18 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
En Romeinen 6, vers 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
En Efeziërs 1, vers 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.
En vers 7 tot en met 9 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen.

En Efeziërs 2, vers 14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft.
En vers 17 tot en met 20 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en Profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
En Filippenzen 1, vers 6 en 9 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid.
En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En Filippenzen 2, vers 16 Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.
En vers 6 Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht.

Voorwaar, wees geestelijk klaar voor de Here en Rapture ready!

Colossenzen 3, vers 15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Maranatha!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com