DutchVideo 2020

Wees geen schijn-Christen

Waarschuwende boodschap Gods: Wees echt voor de Here! En wees een echte warrior, want ongeloof en geen weerstand bieden met de geestelijke wapenrusting maakt u tot een schijn-warrior! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 januari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en voorwaar, de Here, de God van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en evenzo de God van de geesten der Profeten!

Openbaring 17, vers 16  En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: Wees een warrior! 

1 Korinthiërs 13, vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Voorwaar, velen moeten nog het kinderlijke afleggen; zo telt dit ook voor de vrouw.

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

Voorwaar, hoort gij dit wel?
Door het geloof bent u behouden! En tja, en als de duivel eraan komt met een boodschap aan u, komt de warrior in beeld, en gedraagt zich vol ongeloof en is krachteloos, vanwege dat men geen weerstand biedt tegen de satan. En daarna gaat men klagen bij God! Tja, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

Ik weet wat een echte warrior is.
Ongeloof en geen weerstand bieden met de geestelijke wapenrusting maakt u tot een schijn-warrior!

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

En Hebreeën 1, vers 7  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam.

Voorwaar, een echte warrior is vurig in de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
en is vol geloof, en niet kinderlijk, maar volwassen!

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
En vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
En Jakobus 5, vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

1 Johannes 1, vers 6  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
En 1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij “of zij” in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Voorwaar, een echte warrior vreest niet, wanneer hij of zij verzocht wordt!

Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd?

Wees geen schijn-Christen, maar echt voor de Here! 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En vers 17 en 18  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Amen!

1 Thessalonicenzen 4, vers 6 tot en met 8  en dat men zijn broeder “of zuster” niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com