DutchVideo 2020

Wees geen marionet van satan!

Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here Here. Daarom spits uw oren en bekeer u!

Gepubliceerd op 30 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, als men de boodschappen Gods beluisterd, wordt u bijzondere informatie doorgegeven.
Daarom spits uw oren!

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En Jesaja 46, vers 4 en 5 Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden. Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn?
En vers 9 en 10 Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.
En vers 12 Hoort naar Mij, gij trotsen van hart, die ver van gerechtigheid zijt.
En Jesaja 47, vers 10 Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders.

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, heeft u oren gegeven om te horen.
Wie onder u luistert en vreest de Here?

Jeremia 2, vers 19 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.
En vers 21 en 22 Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here Here.

Voorwaar, bekeer u! Wees niet zo hoogmoedig!
Waarom wilt gij tegen Mij twisten afvallige onbetrouwbare afgesneden druif? U laat u gebruiken als marionet door satan, en als gij u zich niet snel bekeerd zal u branden, marionet, en het vuur geworpen worden.

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Lucas 6, vers 37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.
En Mattheüs 7, vers 1 en 2 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

Voorwaar,

Mattheüs 22, vers 37 tot en met 40 Hij zeide tot hem “en haar”: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.
En Mattheüs 23, vers 28 en 29 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, geef het volgende door, woord voor woord, wat de almachtige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, door geeft!

Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

Voorwaar,

Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Voorwaar, gij allen die kunnen horen, vreest de Here!

Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 9 en 10 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
En vers 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
En vers 16 vanaf: Weest niet eigenwijs.
En Romeinen 13, vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren!
Wederom zegt de Here u, in de hemel is geen plek voor roddelaars en kwaadsprekers en haters, de marionetten van satan, zijn plek is de hel!

Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Amen!

Voorwaar, de vrucht van de geest is liefde en geen vergelding en haat!
Bekeer u, marionet!

Mattheüs 5, vers 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com