DutchVideo 2017

Wees geen Judas Iskariot!

Voorwaar, gij daar, wees kadosh. Wees zuiver en heilig, kadosh! En wees niet een verrader. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

judas-iskariot

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 28 maart 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 

Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.

Voorwaar, waar zijt gij mee bezig? 

Spreuken 18, vers 5 tot en met 10  Het is verkeerd de goddeloze voor te trekken, en de rechtvaardige in het gericht weg te duwen. De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen. De mond van de dwaas is hem tot verderf, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. Hij, die traag is in zijn arbeid, is reeds een broeder van de verderver. De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Voorwaar, luister aandachtig! 

Lukas 6, vers 16  en Judas Iskariot, die de verrader geworden is.

Voorwaar, Judas was een idealist van het fanatieke soort, een pion van satan.
Ondanks dat hij, Judas, blind koos voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verraadde hij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Brendiach en ben een bode engel Gods. Voorwaar, gij daar, wees kadosh, wees zuiver en heilig, kadosh! Wees niet een verrader!

Romeinen 12, vers 1 en 2  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Laat het u duidelijk zijn, dat Judas tegen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vocht.
De totale overname is ook nu actief! De geestelijke wereld van satan komt nu in actie, om u te beïnvloeden! Er zijn heel wat Judassen, en sommigen zijn zelfs meelopers met de kwaadsprekers, en roddelen mee in het verborgene.

1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.
En vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Voorwaar, onderzoek uzelf eens heel goed!
Wie tegen een gezalfde des Heren vecht, zal zijn straf niet ontlopen, tenzij hij of zij zich bekeert. Voorwaar, wees kadosh, heilig! Of wilt u bevlekt voor God komen te staan, vanwege uw ongeloof? Luister ook beslist naar de boodschap, getiteld: ‘Commando: 1 hand + 1 groet + 1 brede glimlach + 1 Judaskus!’ van 15 januari 2013.

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
En Mattheüs 5, vers 8 en 9  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Voorwaar, wees alert.
En speel geen theatervoorstelling tegenover de Koning der koningen, of tegenover Zijn Profetes of Profeet! Voorwaar,

Mattheüs 6, vers 23  Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Voorwaar, laat deze boodschap duidelijk zijn. 

Mattheüs 7, vers 21 en 22  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

Voorwaar, een onzuivere mag nimmer de handen opleggen,
of voor zijn broeder of zuster gaan bidden, als u eerst in uzelf de boze geesten moet uitdrijven! U moet kadosh zijn, heilig van wandel, en een voorbeeld.

Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn.

Als uw oog en wandel onzuiver zijn, dan zal u het smalle pad, dat ten Hemel gaat, aan uw ogen voorbij zien gaan.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com