DutchVideo 2019

Wees geen geheim agent!

Boodschap Gods: Breek uit uw gevangenschap! Vertrouw op de Here, Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, en vrees niet en wees niet onzeker. Hij wil de onzekerheid van u wegnemen. Laat Zijn liefde de angst om te getuigen verdrijven! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 februari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik, Michaël, een bode engel Gods, zeg u: 

Genesis 49, vers 6  Mijn ziel hebbe geen deel aan hun beraadslaging, mijn geest sluite zich niet aan bij hun vergadering, want in hun toorn hebben zij mannen gedood en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden.

Deuteronomium 6, vers 5  Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.
Deuteronomium 7, vers 9  opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.
Deuteronomium 10, vers 14  Zie, van de Here, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is.
Deuteronomium 11, vers 13  indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel.
Deuteronomium 13, vers 4  De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
Deuteronomium 26, vers 16 en 17  Heden beveelt u de Here, uw God, deze inzettingen en verordeningen na te komen; onderhoud ze dan naarstig met geheel uw hart en geheel uw ziel. Gij hebt heden van de Here het woord aanvaard, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij in zijn wegen wandelen moet, zijn inzettingen, geboden en verordeningen onderhouden en naar zijn stem luisteren.
En Deuteronomium 30, vers 14 tot en met 16  Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren en Koning der koningen! 

1 Koningen 15, vers 14 en 15  De offerhoogten verdwenen echter niet, toch was het hart van Asa, zolang hij leefde, de Here volkomen toegewijd. Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen heilige gaven in het huis des Heren: zilver, goud en allerlei voorwerpen.

1 Kronieken 16, vers 8  Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.
Vers 10 en 11  Beroemt u in zijn heilige naam, het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Vers 15  Gedenkt voor immer aan zijn verbond, – het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten.
Vers 22  Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten geen kwaad.
Vers 27  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont.
Vers 29  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Here in heilige feestdos.
Vers 34  Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? Of laat gij aan hem uw zwoegen over?

Psalm 26, vers 2 tot en met 5  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.
Vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid.
Vers 12  Mijn voet staat op effen baan – in de samenkomsten zal ik de Here prijzen.
Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Psalm 30, vers 5  Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam.
En Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

Voorwaar, vertrouw op de Here, uw Rabboeni, en vrees niet en wees niet onzeker.
Breek uit uw gevangenschap! Vertrouw op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en maak u geen zorgen. Hij wil de onzekerheid van u wegnemen. Wees geen geheim agent, maar getuig van Hem, en maak Hem groot, en breng dank en eer met een dankbaar hart! En glimlach in Zijn licht, dat op u schijnt. Laat Zijn liefde de angst om te getuigen verdrijven! Hij zal u kracht geven en zegenen, tot glorie van Zijn Heilige Naam boven alle namen, Elohím, El Elyon, de hoogste God, Jahweh Roï, de Goede Herder, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com