DutchVideo 2021

Wees eerlijk tegen u zelf

Bent u er echt klaar voor? Want velen weten diep in hun hart, en ziel en verstand of ze klaar of niet klaar zijn om met de Opname te vertrekken.

Gepubliceerd op 29 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, spits uw oren.
Zegt ééns heel eerlijk, bent u tevreden met u zelf? Heel diep in hart en ziel en verstand, weten velen best wel of men klaar is of niet om te vertrekken met de Opname.

Voorwaar, de Heilige Geest zal u overtuigen via deze boodschap.

Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

En zo zegt de Here der heren, uw liefhebbende Vader en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Deze woorden die Ik, JHWH, tot u gesproken heb in liefde, zijn waarachtig en trouw en is bedoelt voor iedereen.

Galaten 6, vers 1 tot en met 5 Broeders “en zusters”, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
En Efeziërs 2, vers 4 en 5 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden.
En vers 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

Zegt, Amen! Het is dus een gave van God.
Voorwaar, voorwaar, geliefden, wandel in de liefde want God is liefde.

Efeziërs 4, vers 30 tot en met 32 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
En vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is.
En vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen.
En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Het volgende is bedoeld ook voor de vrouw.

Efeziërs 5, vers 28 Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
En vers 33 Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Heb ontzag voor elkaar en boven alles voor God.

Colossenzen 3, vers 12 tot en met 15 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
En vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

De liefde Gods overwint alles, geliefden des Heren!

Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.
En Hebreeën 9, vers 5 Daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden.
En Hebreeën 10, vers 22 Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.
En Jakobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.

En weet dat de Here wijst iedereen terecht zonder veroordeling maar om iedereen te helpen en te vormen en klaar te maken voor de Opname.

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com