DutchVideo 2014

Wees eerlijk, lief en trouw!

Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni Yeshua HaMasiach tot u: Wees eerlijk, lief en trouw; eigenlijk heb ik ook deze woorden voor jou! Hebt gij Mij ook zo lief?

Gepubliceerd op 15 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

good and faithful servants of God

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! In de namiddag op 15 oktober 2014 bracht een engel des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods, en namens Hem breng ik u Zijn boodschap over vanuit de troon Gods!

1 Petrus 1, vers 3 tot en met 10  Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben.

Voorwaar, hoe trouw zijt gij? 

Markus 14, vers 29  En Petrus zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik zeker niet!

Voorwaar, hoe trouw zijt gij tegenover Mijn aangestelde, ware eindtijdprofeet? 

Mattheüs 25, vers 40  En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Voorwaar, erger nog, als gij aan Profeet Benjamin Cousijnsen ontrouw zijt, aan Mijn ware getuige, want dan hebt gij het Mij aangedaan!
Voorwaar,

Johannes 21, vers 17  Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen.

Voorwaar, wie trouw is in het kleine, is ook trouw in het grote! 

Galaten 3, vers 24  De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.
En vers 26 tot en met 29  Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.
Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, ieder kent zijn en haar verantwoordelijkheid! 

Mattheüs 22, vers 19 tot en met 21  Toont Mij het geldstuk voor de belasting. Zij brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.

Voorwaar, 

Sirach 6, vers 33  Als je van luisteren houdt zul je inzicht krijgen, als je je oren gebruikt zul je wijs worden.
Sirach 7, vers 10  Wees niet terughoudend in je gebed, verzuim niet aalmoezen te geven.

Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni Yeshua HaMashiach tot u:
Wees eerlijk, lief en trouw; eigenlijk heb ik ook deze woorden voor jou. Weet dat Ik van je hou. Ik blijf je echt voor altijd trouw! Ik wil de hemel delen met jou. Hebt gij Mij ook zo lief?

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com