DutchVideo 2023

Wees een vredestichter en niet iemand die tweedracht brengt tussen iedereen

Zo spreekt de Here, de Koning der koningen: Ja mijn volk volhardt ook nog steeds in het afdwalen van Mij, maar ook nu nog, luidt het woord des Heren.

Gepubliceerd op 16 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Simira, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig; zo spreekt de Here, de Koning der koningen:
Ja, Mijn volk volhardt ook nog steeds in het afdwalen van Mij, maar ook nu nog, luidt het woord des Heren. Bekeer u tot Mij! Verhard uw hart niet, scheur uw hart en niet uw klederen, en vecht niet tegen Mij of tegen uw broeder of zuster. Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ben kadosh, heilig, een God van liefde en van genade, van barmhartigheid, lankmoedigheid en groot van goedertierenheid, en trouw! Voorwaar, wendt u tot Mij en toon berouw, en verachter Mijn zegen niet vanwege uw afdwalen.

Voorwaar, wees een voorbeeld naar Mijn hart zoals Ik u tot voorbeeld ben!
Haat het kwade en heb het goede lief, ja gij, die de boze weg nabij brengt, en uw eigen hart bewerkt met satan.

Amos 5, vers 18 Wee hen, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!
En vers 20 Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.

Voorwaar, behoed de deuren van uw hart, ziel, verstand, en wandel, en zie op uzelf!

Nahum 1, vers 2 Een naijverig God en een wreker is de Here, een wreker is de Here en vol van grimmigheid; een wreker is de Here voor zijn tegenstanders, en toornen blijft Hij tegen zijn vijanden.
En vers 7 De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
En Micha 7, vers 18 en 19 Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.

Voorwaar,

Johannes 1, vers 4 en 5 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Voorwaar, heeft u Gods boodschappen aan u gebracht begrepen en nageleefd?
Wandel dan in het licht en niet in de duisternis!

Johannes 3, vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
En Romeinen 16, vers 19 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade.
En 1 Korintiërs 3, vers 13 Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
En 1 Korintiërs 4, vers 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here.
En vers 18 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, in de waan, dat ik niet tot u komen zou.

En Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Voorwaar, zie naar de gebeurtenissen in de wereld, en zie hoevele harten liefdeloos en gevoelloos zijn geworden voor hun naaste, onder andere.

Mattheüs 5, vers 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Dit betekent ook dat u geen liefde en vergeving kent naar anderen toe,
maar alleen maar kunt wijzen en alleen maar het oordelen en kwaadspreken doet over anderen, en dan bent u dus geen vredestichter en mag u zich geen kind van God noemen!

Mattheüs 5, vers 11 en 12 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.

Voorwaar, of u het gelooft of niet, de twee Profeten Gods haten niemand,
maar haten wel de satan die de harten van mensen bewerkt en verhardt en hen verleidt en verblindt, en verloren laat gaan.

Mattheüs 5, vers 16 en 17 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com