DutchVideo 2023

Wees een voorbeeld, leg het stoffelijke af!

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Gepubliceerd op 12 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Opgestane Levende God en de enige Almachtige Koning der koningen.

Voorwaar, stel uw hart, ziel, verstand en uw oren open voor de kadosh, heilige Geest Gods!
Voorwaar, mijn naam is Keream, en ben een bode engel Gods.

1 Korintiërs 15, vers 33, 40, 43 en 44 Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. Er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

Voorwaar, laat de Kadosh, Heilige Geest u even wakker schudden en uw ogen openen om deze kadosh, heilige woorden onder ogen te zien, de volle waarheid!

1 Korintiërs 15, vers 46 tot en met 49 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen.

Voorwaar, komt deze boodschap bij u binnen?

1 Korintiërs 3, vers 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Voorwaar, even ter verheldering.
Besef dit; dat velen nog vast zitten in hun natuurlijke lichaam. Om een geestelijk lichaam te hebben moet men het aardse, het wereldse; alle zonden, en de stoffelijke dingen afleggen om het geestelijke te kunnen kweken. Zo kunt u deze boodschap ook geestelijk bekijken.

1 Korintiërs 15, vers 57 en 58 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Voorwaar, broeders en zusters, wees een voorbeeld en leg het stoffelijke af!

2 Korintiërs 3, vers 14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijven dezelfde “stoffelijke dingen en zonden,” bedekking…stop, tot zover.
En vers 16 en 17 Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.
En 2 Korintiërs 2, vers 8 en 9 Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van mijn schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in alles gehoorzaam waart.
En 2 Korintiërs 3, vers 18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
En 2 Korintiërs 5, vers 5 tot en met 8 God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.
En Efeziërs 1, vers 7 en 8 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand.

En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, wat een bijzondere boodschap, hè?
Zijn uw gewaden ook gewassen en vrij van het stoffelijke, uw zonden om door de poorten in te kunnen gaan?

1 Johannes 2, vers 9 en 10 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks.

Voorwaar, wie vast blijft zitten in het eigen denken, in het natuurlijke, ongeestelijke, stoffelijke denken en wandel, zal de poorten niet ingaan.

Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
En Genesis 1, vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.
 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com