DutchVideo 2017

Wees een kerk zoals God het bedoeld heeft!

Velen bedroeven God, en spotten met de Tien Geboden en de Heilige woorden, die Hij gesproken heeft in de Heilige Geschriften. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 20 september 2017 bracht een boodschapper Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kinderen van de Allerhoogste, mijn naam is Chreas en ben een bode engel Gods.

Er was eens een kerk, die de Here grootmaakte met lofprijs en aanbidding, en de kerk zat stampvol…
En voordat de deuren opengingen, drukte de groep, die ’s zondags voorging met de lofprijs en aanbidding, samen met vele anderen snel de laatste opgestoken sigaret uit in de asbak, die voor de kerk stond. Kijk, daar kwam Chris aan met Rik, hand in hand! Rik zag er weer goed opgemaakt uit, en droeg als man oogschaduw en lippenstift, en had een roze handtasje. “Hé, leuk dat jij er ook bent!” riep een kerkganger tegen Lea en Chin, die niet van elkaar konden afblijven. De grootste menigte liep de kerk in, en er bleef een broeder en zuster bij de deur staan, die iedereen verwelkomden en vol op de mond kusten en knuffelden, alsof ze elkaar in jaren niet gezien hadden! En hierna werd er een plaats aangewezen in de kerk. Even later hoorde je de wagen aankomen, een BMW, waar de voorganger uitstapte, en naar binnen glipte. Inmiddels werden de mededelingen gedaan en werd men ook uitgenodigd, om na de kerkdienst naar de hoek van de kerk te gaan, waar de café bar open was, om gezellig een biertje te komen drinken, en om bij te praten over de geweldige kerkdienst.

De nieuwe leden, die erbij waren gekomen, werden aangekondigd.
En zelfs de gay parade werd aangekondigd! En er werden mededelingen gedaan, wanneer men zich kon laten dopen als kind van God.

Genesis 6, vers 1 tot en met 6  Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

Voorwaar, in Henoch is veel beschreven over de zonen Gods, de gevallen engelen.
De slechtheid is nu meer toegenomen en erger dan Sodom en Gomorra! Het is begrijpelijk dat het de Here berouwde, dat Hij de mens gemaakt had. Velen bedroeven God en spotten met de Tien Geboden en de Heilige woorden, die Hij gesproken heeft in de Heilige Geschriften.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 10 tot en met 12  En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 18 en 19  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

En Romeinen 1, vers 18  Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
En vers 24 tot en met 32  Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.
En Romeinen 2, vers 12  Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

Voorwaar, bedroef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet! 

Romeinen 13, vers 1 en 2  Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.

Voorwaar, wees dus een kerk zoals God bedoeld heeft!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com