DutchVideo 2023

Wees een kanaal waar God vrijelijk doorheen kan stromen

De smalle weg is krap en moeilijk, en slechts één op de twintig christenen wandelt daarop en is zuiver. Dit doet de Here heel veel pijn!

Gepubliceerd op 27 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Mereach.

Voorwaar, hoe mooi iemand zich ook kan voordoen, de Heer kent hun denken, en het hart, de ziel, de woorden en de wandel van een ieder, en of men werkelijk niet gelijkvormig is aan de wereld.
De smalle weg is krap en moeilijk, en slechts één op de twintig christenen wandelt daarop en is zuiver. Dit doet de Here heel veel pijn.

Mattheüs 7, vers 13 en 14 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
En Spreuken 3, vers 5 en 6 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Voorwaar, een christen moet een kanaal zijn waar God doorheen kan stromen zodat hij of zij tot zegen is voor velen.
Maar helaas vergeten velen het belangrijkste gebod.

Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40 En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
En vers 18 Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars?

De bode engel Gods zei: Over naastenliefde gesproken…
En vers 22 Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij lieten Hem verder ongemoeid en gingen weg.

En Johannes 15, vers 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
En Micha 3, vers 2 tot en met 4 Gij die het goede haat en het kwade, “de liefdeloosheid” liefhebt, die “hun broeders of zusters” de lieden de huid afstroopt en het vlees van “Mijn kinderen, die wel het gebod onderhouden” hun gebeente; ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een pot of in een ketel. Dan zullen zij roepen tot de Here, maar Hij zal hun niet antwoorden, en Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen te dien tijde, omdat zij slecht hebben gehandeld.

Voorwaar,

En Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.

Voorwaar, velen menen een christen te zijn maar als het over de uitspraak gaat zoals; ‘u moet uw naaste liefhebben als uzelf’, dan wordt dit heel vaak verkeerd begrepen.
Het spreekt niet alleen over uzelf en uzelf verwennen, maar juist over verzoening met God en uw naaste! Laat door uw kanaal het evangelie en de ware liefde Gods stromen want God is liefde. Wil men meer geestelijke zegeningen ontvangen die God geeft, dan moet men openstaan voor de liefde!

Tot slot, laat uw kanaal niet verstopt raken door satan, maar onderhoud uw kanaal met datgene wat satan een allergische reactie geeft!

Mattheüs 24, vers 12 en 13 Hij kan niet tegen de liefde. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Voorwaar, bekeer u wanneer uw kanaal besmet is geraakt, wat de zegeningen van God tegenhoudt!

Mattheüs 5, vers 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
En vers 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Amen!

Voorwaar, als men zingt uit Opwekkingslied 88 zal men Gods kanaal beter begrijpen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com