DutchVideo 2015

Wees een hemelburger!

Boodschap Gods: Voorwaar, wees een hemelburger en onderhoud uw relatie met Yeshua HaMasiach, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 23 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

citizens of heaven

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 april 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Sandorach.

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is Hij, Adonai, JHWH, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 8, vers 23  En Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, zeide tot hen, “en vandaag ook tegen u!”: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.

Voorwaar, 

2 Korinthiërs 13, vers 6  Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.

Wijsheid 1, vers 4 en vers 8 tot en met 10  De wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst. Daarom kan niemand onopgemerkt iets onrechtvaardigs zeggen, en zal ook niemand zijn gerechte straf ontlopen. Alles wat goddeloze mensen bedenken zal onderzocht worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt.

Voorwaar, wees niet meer een kind van beneden, van de wereld, maar een hemelburger! 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit.

Efeziërs 5, vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.
En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 21  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”.

Voorwaar, 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus” en in de sterkte zijner macht. “Amen!

Voorwaar, wees een hemelburg en onderhoud uw relatie.

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com