DutchVideo 2021

Wees een goede vrucht, anders wordt u in de hel geworpen

Velen menen in deze dagen geestelijk te zijn, maar zijn juist besmet en gevaccineerd, zowel geestelijk door satan.

Gepubliceerd op 12 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Jesaja 29, vers 15 Wee hun die een plan diep voor de HERE verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?
En Jesaja 42, vers 20 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord.

En Jesaja 59, vers 10 tot en met 12 Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij; wij struikelen op de middag als in de schemering, wij zijn in de kracht van ons leven aan doden gelijk. Wij grommen allen als beren en kirren droevig als duiven; wij wachten op recht, maar het is er niet; op verlossing, maar zij blijft verre van ons. Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze zonden getuigen tegen ons; van onze overtredingen zijn wij ons bewust en onze ongerechtigheden kennen wij.
En Psalm 19, vers 13 Afdwalingen – wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij.

Voorwaar, velen menen in deze dagen geestelijk te zijn, maar zijn juist besmet en gevaccineerd, zowel geestelijk door satan.
Velen zijn geestelijk blind gemaakt en de besmettingen in hen blijven maar stijgen.

Mattheüs 6, vers 22 en 23 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Voorwaar, en vanwege dat hun oog slecht is gemaakt om geestelijk te kunnen zien, ziet men niet dat men overgenomen is, en een balk in eigen oog heeft.

Mattheüs 7, vers 4 Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?

Voorwaar, wist u dat de hel bijna te krap wordt, vooral door diegene, die besmet zijn en gevaccineerd door satan zijn?

Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Colossenzen 2, vers 4 Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide.
En vers 8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.
En Colossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
En Jakobus 1, vers 26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.
En Jakobus 2, vers 9 Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.

En 1 Petrus 5, vers 8 en 9 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

En Jakobus 3, vers 5 en 6 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.

Voorwaar, wat doet u als een rotte vrucht op de schaal ligt met de goede vruchten.
Zo spreekt de Here, “Dan neemt u het weg en eet er niet van! Wat onbetrouwbaar is en ondeugdelijk slecht, wordt in het vuur geworpen.”

Voorwaar, de Evangelicalendtimemachine.com is het eigendom van de Here zelf en als een vrucht niet goed is, dan zal die er ook uitgepakt worden en in het vuur geworpen worden.
Voorwaar, zie met uw ogen op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en blijf trouw.

1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
En vers 10 Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, voor de roddelaars en kwaadsprekers, onder andere, blijft de Hemel gesloten en voor hen is de hel geopend.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com