DutchVideo 2019

Wees een Gods warrior, ziende op God en de liefde

Weet wie u bent als kind van de Allerhoogste, en waartoe u in Christus in staat bent. Ook de Here zal voor u strijden, door u heen en om u heen! Voorwaar, gebruik elk middel. Voorts, wees krachtig, en dank God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 augustus 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Abba, Vader, El Elohím, uw Koning, Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, JHWH, uw Meester en Here der Heren, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wie een oor heeft, die hore, en doet wat Hij tot u gesproken heeft.
Voorwaar, zie! De hand des Heren is niet te kort om u te helpen, en evenzo zijn Zijn oren niet onmachtig om naar u te horen!

Voorwaar, het is inderdaad satan, die altijd scheiding wil brengen tussen u en uw God.
Vrees niet, maar houd stand en laat het licht van Gods liefde schijnen door u heen! Wees krachtig in de Here, want de handen van satan zijn met bloed bezoedeld, en zijn smerige vingers met ongerechtigheid. Zijn lippen en werken spreken en getuigen van leugens en verwoesting en onrecht! Ken de boze, en vrees niet, ook niet voor zijn magie. Houd stand en weersta hem in de kracht en overwinning van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Weet wie u bent als kind van de Allerhoogste, en waartoe u in Christus in staat bent. Ook de Here zal voor u strijden, door u heen en om u heen! Voorwaar, gebruik elk middel. Voorts, wees krachtig, en dank God!

2 Thessalonicenzen 2, vers 16  En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft…

En 1 Timotheüs 6, vers 6 en 7  Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen.

Dit wil ik ook zeggen: Houd satan op afstand en weersta hem!

En 1 Timotheüs 6, vers 11 en 12  Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

En 2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij  “of zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden.
En vers 12 tot en met 14  Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja, verderf brengt aan wie ernaar horen.

Voorwaar, 

1 Thessalonicenzen 5, vers 8  Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid.

En Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
Vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.
En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Amen!
Wees een Gods warrior, ziende op God en de liefde.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com