DutchVideo 2017

Wees een bruikbare positieve schakel tot eer van Zijn naam!

Voorwaar, laat u niet omhakken, maar wees een bruikbare schakel tot Zijn eer en glorie. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

be-positive

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 21 april 2017 bracht de bode engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak,

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.

Ruth 1, vers 1 tot en met 6  In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het, dat er een hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Betlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De naam van de man was Elimelek, de naam van zijn vrouw Noömi en de namen van zijn beide zonen Machlon en Kiljon, Efratieten uit Betlehem in Juda; en in het veld van Moab aangekomen, bleven zij daar. Toen stierf Elimelek, de man van Noömi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Dezen namen zich Moabitische vrouwen: de ene heette Orpa en de andere Ruth; en zij woonden daar ongeveer tien jaren. Toen stierven ook die twee, Machlon en Kiljon, zodat die vrouw achterbleef, zonder haar beide zonen en haar man. Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug, want zij had in het veld van Moab vernomen, dat de Here naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven.

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob kan iets dat negatief is, onmogelijk toch veranderen in iets positiefs!
U moet niet vergeten, dat zo vele vrouwen een schakel waren voor Gods plan. Esther, de Koningin, mocht een schakel zijn, waardoor het Joodse volk van de totale uitroeiing behoed werd! Velen, zoals Esther en Ruth, en vele vrouwen, werden als een schakel in Gods plan gebruikt.

Welke schakel bent u?
En wat kunt u betekenen voor Gods plan? Of bent een zwakke schakel, of een vaste schakel, die vastgeroest is in Gods weg en plan?

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, figuurlijk is Ruth in vele opzichten een teken van Gods oneindige genade.
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u bemoedigen om te vertrouwen en een goede schakel te zijn in uw huis en omgeving, tot glorie van Zijn naam!

Mattheüs 12, vers 33  Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.
En vers 35 en 36  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.

En Lukas 13, vers 8  Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen.

Voorwaar, laat u niet omhakken, maar weest een bruikbare schakel tot Zijn eer en glorie! 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com