DutchVideo 2019

Wees de rots waarop de Here kan bouwen

Kind van de Allerhoogste, wees niet zwak van geest, maar vurig! Laat u niet verzwakken en bespotten en verblinden. Wees een warrior met hart en geest! Doe het kwaad weg, dat u wil overwinnen, in uw huis, in Mijn heilige tempel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 januari 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Battaja, een bode engel Gods.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, luister aandachtig!
De Here hore u.

Job 7, vers 4  Als ik ga slapen, denk ik: Wanneer zal ik opstaan? Maar de avond rekt zich, en zo word ik zat van woelen tot de schemering.
Vers 13  Wanneer ik denk: Mijn bed zal mij troost brengen, mijn legerstede mijn klacht verlichten.
Vers 17 en 18  Wat is de mens, dat Gij hem zo groot acht en uw aandacht op hem vestigt, dat Gij elke morgen hem bezoekt, elk ogenblik hem beproeft?
En Job 8, vers 6  Indien gij rein en oprecht zijt, dan zal Hij gewis over u opwaken en uw rechtmatige woning herstellen.

Romeinen 8, vers 25 tot en met 27  Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.
Vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
Vers 18 en 19  Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
En Romeinen 16, vers 17 tot en met 20  Maar ik vermaan u, broeders, “maar ook zusters”, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
Vers 15  Ik spreek immers tot verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg.
1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
Vers 51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden.
En vers 57 en 58  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

2 Korinthiërs 1, vers 3 tot en met 7  Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.
2 Korinthiërs 6, vers 14 en 15  Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?
En vers 17  Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine.

Voorwaar, wees de rots, waarop de Here kan bouwen.
Wees niet zwak van geest, maar vurig! En keer u af van het kwaad, en geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren. Laat u niet verzwakken en bespotten en verblinden! Kwel uzelf niet, en houd in gedachten: uw God is Heilig en onwankelbaar en machtig en krachtig. Wees een warrior met hart en geest! Doe het kwaad weg, dat u wil overwinnen, in uw huis, in Mijn heilige tempel!

Zo spreekt JHWH, God van de Hemelse machten:
Het recht gaat voor Mij uit en baant een weg, waarop Ik, JHWH, kan bouwen. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com