DutchVideo 2021

Wee u, die velen gaan verleiden!

Voorwaar, zo spreekt de Here vanaf Zijn koninklijke troon in de Hemel: Voorwaar, het is beter dat gij niet geboren was, want gij laat velen verloren gaan, door hen te verleiden de vaccinatie aan te nemen.

Gepubliceerd op 20 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, zo spreekt de Here vanaf Zijn koninklijke troon in de Hemel:
Luister ééns heel goed!

Psalm 101, vers 7 In mijn huis zal geen bedrieger wonen. Tot zover.

En Maleachi 2, vers 17 Gij vermoeit de HERE met uw woorden. En dan zegt gij: Waarmee vermoeien wij Hem? Doordat gij zegt: Ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des HEREN en aan hen heeft Hij een welgevallen; waar is anders de God van het recht?

Voorwaar, voorwaar,

Maleachi 3, vers 8 Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? Tot zover.

Voorwaar, het is beter dat gij niet geboren was, want gij laat velen verloren gaan door hen te zeggen, de vaccinatie aan te nemen.

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

En Maleachi 3, vers 13 en 14 Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de HERE. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken? Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de HERE der heerscharen?

Voorwaar, zalig zij die ongevaccineerd zijn!

Mattheüs 5, vers 3 en 4 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
En vers 8 tot en met 12 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.

Voorwaar, de satan doet er echt alles aan via de media en laat weten het tegenover gestelde, dat de ziekenhuizen overvol raken met ongevaccineerden, om te stimuleren, dat men snel overgaat om zich te vaccineren.
De media is vol manipulatie. Zelfs de regeringsleiders willen het heel erg aantrekkelijk maken om de vaccinatie te nemen.

Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.
En Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

En Mattheüs 13, vers 49 en 50 Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

En Mattheüs 23, vers 12 en 13 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.
En vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

En Mattheüs 24, vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
En vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 21 en 22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 38 en 39 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar, mijn naam is Numaria, en ben een bode engel Gods.
Doch dit alles wat nu geschiedt in de wereld is, omdat satan weet en voelt, zoals ook velen nu voelen en zien, dat de dag en ure van de komst van de Zoon des mensen nabij is.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.
En vers 12 en 13 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Amen!

Tot slot,
De ongevaccineerden hebben geen QR code of vaccinatie nodig om de Hemel binnen te mogen gaan. Wie de vaccinatie wel aangenomen heeft, gaat voor eeuwig verloren. Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com