DutchVideo 2020

Wee u die aan God ongehoorzaam is!

Waarschuwende boodschap Gods. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen.

Gepubliceerd op 31 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Shalom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 31 juli 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohim, Adonai.
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6 En Hij zijde tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, gij hoort het goed.
Wie oren heeft die horen wat weldra gescheiden moet. Vele kinderen Gods denken daad werkelijk dat ze Gods Koninkrijk zo binnen te kunnen gaan omdat ze denken als ik dit of dat doe kom ik er wel.

Voorwaar, maar weet dit Profeet Benjamin Cousijnsen wie ze ook zijn.
Zo spreekt de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Lukas 10,vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

Voorwaar, ik zeg u…
voor een eigenwijze ongehoorzame hoogmoedige koppige hokjes denker en roddelaar zal het moeilijk zijn het Koninkrijk Gods binnen te gaan denk daarbij ook even zo dat het makkelijker is dat een kameel gaat door het oog van een naald dan voor velen die denken dat ze aan ongehoorzaamheid o.a. Gods Koninkrijk kunnen binnen gaan.

Mattheüs 23, vers 12 en 13 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.

Voorwaar,
wee u die aan God ongehoorzaam is en wat God doorgeeft via zijn aangestelde Profeet aan u die deze boodschap hoort.

Mattheüs 23, vers 28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.

En Markus 7, vers 8 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen.
En vers 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.
En vers 15 en 16 Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.

Voorwaar,

Lukas 1, vers 66 En allen die het hoorden, namen het ter harte.… tot zover.

Maar laat dit duedelijk zijn…
een ongehoorzame aan Gods Profeet van de eindtijd zal niet het Koninkrijk Gods binnen gaan vanwege dat God hem aangesteld heeft.

Aan het einde,
De rapture zal grote verbazing over allen komen en zij spraken erover met elkander die achterbleven en sloegen zich op de borst en begrepen het niet waarom zij achterbleven en zullen terug denken aan de boodschappen Gods wat de Here gesproken heeft via Profeet Benjamin Cousijnsen. Het is beter dat men zich nu bekeerd.

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com