DutchVideo 2023

Wat zijn er veel antichristenen!

Voorwaar, zo spreekt de HERE: Wie met vuur speelt zal zich voor eeuwig verbranden.

Gepubliceerd op 26 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, spits uw oren!

2 Petrus 2, vers 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.

Voorwaar, wat zijn er veel antichristenen, en dan meent men ook nog ééns christen te zijn, maar ze zijn niet uit God.

1 Johannes 2, vers 18 tot en met 20 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.
En 2 Johannes 1, vers 7 “Voorwaar,” want er zijn vele misleiders “en verleiders en antichristenen” uitgegaan in de wereld, die de komst van “Yeshua HaMashiach, JHWH,” Jezus Christus in het vlees niet belijden “maar in plaats daarvan kwaadspreken en kwade dingen zeggen over hun broeder of zuster, en u voeden met hun vurige pijlen om uw gedachten en gevoelens zo negatief te voeden en om u op te wekken tot irritatie en dan in haat te geraken. Voorwaar, ik zeg u, zie met uw geestelijke ogen dat” dit de “geest van de” misleider is “die tegen de waarheid en Gods boodschappen en Gods Profeten ingaat” en “ja,” de “geest van de” antichrist is.

Voorwaar,

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Voorwaar, zo spreekt de HERE:
Wie met vuur speelt zal zich voor eeuwig verbranden.

2 Johannes 1, vers 8 tot en met 11 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.
En Psalm 2, vers 1 tot en met 5 Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap.

Voorwaar, laat dit duidelijk zijn voor iedereen, Profeet Benjamin en Theresa Cousijnsen.

Lucas 10, vers 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.
En Lucas 11, vers 23 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit, “en die zal aan het licht brengen, dat dit ook de geest van de antichrist is die ook vanaf het begin Gods ware eindtijdprofeten haat.”

Voorwaar, uw gebeden, inzet en steun worden zeer gewaardeerd door de HERE, om de behoeftigen te kunnen voorzien in de bediening.
Ik, de bode engel Gods, Revelado, zeg u namens de Almachtige HEER, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat Hij u zal zegenen voor alles wat u doet tot eer en glorie aan God!

Handelingen 9, vers 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.
En Mattheüs 7, vers 1 tot en met 4 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?

Voorwaar, de werken van de antichristen zijn te herkennen als men zich in hem of haar verdiept!

Mattheüs 12, vers 33 Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.
En vers 35 tot en met 37 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

De antichristenen zijn echt wel te herkennen, ook promoten zij verkeerde dingen aan iedereen.

Mattheüs 24, vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
En vers 12 tot en met 14 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
En Johannes 18, vers 36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.
En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Voorwaar, bekeer u, antichristen!

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com