DutchVideo 2018

Wat voor soort rijkdom bracht u bijeen op Aarde?

Sommigen vertrouwen op het bijeenbrengen van rijkdom, en als ze sterven, hebben ze niets bijeengebracht. Lees of beluister de volledige boodschap Gods. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 17 januari 2018 bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is het Lam Gods, dat de zonden op zich nam!

Voorwaar, met wat wilt u zich bekleden, kleingelovige?
Is Hij niet meer dan kleding en rijkdom? Voorwaar, is Zijn Bloed dat Hij gaf, en lijden aan het kruis in uw plaats, en onvoorwaardelijke liefde voor u niet veel meer?

Mattheüs 6, vers 26  Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaf u alles aan het kruis.
En Hij zorgt voor u! Wees niet bezorgd over uw leven. Voorwaar, kleingelovige, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Sommigen vertrouwen op het bijeenbrengen van rijkdom. En als ze sterven, hebben ze niets bijeengebracht, omdat ze naakt heen zijn gegaan, zonder rijkdom!

Mattheüs 6, vers 31 tot en met 34  Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Voorwaar, haal de splinter uit uw oog, en bekleed u met het Koninkrijk Gods, met hetgene wat van boven is!
En geef aan Hem wat Hem toekomt; dan zal Hij u zegenen.

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Job 36, vers 7 tot en met 11  Hij trekt van de rechtvaardige zijn ogen niet af, maar zet hen voor immer bij koningen op de troon, zodat zij hoog verheven zijn. Maar zijn zij met ketenen gebonden, gevangen in banden van ellende, dan brengt Hij hun hun daden onder het oog en hun overtredingen, omdat zij overmoedig handelen, en opent Hij hun oor voor de vermaning, en gebiedt, dat zij zich bekeren van de boosheid. Indien zij horen en zich onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk.

Voorwaar, welzalig het hart dat op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vertrouwt, en dat wil juichen en zich wil verheugen in Zijn liefde en vergeving en genade.

Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.
En Psalm 88, vers 2 en 3  Here, God van mijn heil, des daags roep ik, des nachts ben ik vóór uw ogen. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig uw oor tot mijn geroep.

Wees gezegend!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com