DutchVideo 2017

Wat voor goeds moet u doen om het eeuwige leven te verwerven?

Deze rijke had alles en dacht, dat hij met het naleven van de geboden ook het eeuwige leven zou kunnen ontvangen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! Op 9 oktober 2017 bracht een bode engel Gods deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de Nazoreeër.

Voorwaar, op 8 juni 2015 werd met u de boodschap, getiteld: ‘50 van de 100 Nederlanders behoren tot het rijk der duisternis!’ gedeeld.
Voorwaar, nu, in 2017, is de totale overname wereldwijd alleen maar toegenomen! Voorwaar, de engelen Gods brengen de waarschuwende boodschappen naar Gods ware Profeet, om u er op te wijzen, om aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de Nazoreeër, trouw te zijn.

Mattheüs 19, vers 16  En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?

Voorwaar, stel uzelf eens de vraag, wat voor goeds moet u doen om het eeuwige leven te verwerven? 

Mattheüs 19, vers 17 tot en met 20  Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: Welke? Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort?

Voorwaar, deze rijke had alles en dacht, met het naleven van de geboden, ook het eeuwige leven te kunnen ontvangen.
Maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kende de jongeling en zijn zwakte, en dat hij de mammon liefhad! Voorwaar,

Mattheüs 19, vers 21  Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.

Voorwaar, stel dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tegen u zegt:
“Verkoop uw bezittingen, uw auto, huis, tv, en geef uw rijkdommen, uw geld, en alles wat u lief is, aan de armen. Of steun de Evangelical EndTime Machine hiermee, tot eer van Mijn Naam. Help!” Zou uw wereld dan niet totaal instorten? Wat een tegenvaller voor deze rijke en voor vele anderen.

Mattheüs 19, vers 22 tot en met 25  Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden?

Voorwaar, wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de Nazareeër, u op het hart legt, doe dat.
En doe geen zinloze beloften!

Mattheüs 7, vers 13 tot en met 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar!
Een goede relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de Nazareeër, en vrij zijn van uw gebondenheid en het eeuwige leven ontvangen, en niet vastzitten aan uw vlees of het wereldse genot, brengt u dichter bij God.

Romeinen 12, vers 1 tot en met 2  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

En weet dit, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn!
Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com