DutchVideo 2016

Wat uw verstand te boven gaat!

De God van Abraham, Izaäk en Jacob wil u nieuwe dingen laten weten, waarvan u niet weet.

Gepubliceerd op 12 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

who-are-the-two-witnesses

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 12 december 2016 bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren!
Mijn naam is Chateara en ben een bode engel Gods. Op 1 april 2016 werd u reeds ingelicht, dat vele berichten uw verstand ver te boven zullen gaan, en dat de gesloten deuren opengaan, zodat men de hemelse waarheid onder ogen ziet. De titel van deze boodschap luidt: ‘U zult dingen horen die niet in uw Bijbel staan!’ Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Denk niet in hokjes; aan de Auteur zijn alle rechten voorbehouden!’ Deze boodschappen wijzen u erop, dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob u nieuwe dingen wil laten weten, waarvan u niet weet. Voorwaar,

Genesis 1, vers 1, 2 en 3  In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

God hoefde maar te spreken, en het was er! 

Genesis 1, vers 27  God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
En Genesis 2, vers 18  YHWH, God, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

Voorwaar, de ene zegt dat het Henoch is, één van de Twee Getuigen.
Een ander zegt: Mozes, of Elia. Voorwaar, de Bijbel begint met de schepping. En in de hemel bij God waren er reeds engelen. God heeft zowel de vrouw gemaakt tot een hulp. En welke hulp staat het meest de man bij op aarde, denkt u? Inderdaad, de vrouw!

Voorwaar, er wordt gezegd dat Elia terugkomt…

En Mattheüs 17, vers 10 tot en met 12  De leerlingen vroegen hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend… tot zover.

Voorwaar, de Twee Getuigen zijn bekend.
En het zijn man en vrouw, zowel in het vlees als in de geest. En zij waren altijd al verbonden als engelen in de hemel, vanaf den beginne. De Twee Getuigen zijn door God gestuurd! De technologische gevallen engelen, samen met satan, weten wie ze zijn, en zijn vanuit de onderaardse diepten opgestegen, om de strijd met hen aan te gaan, door middel van leugens, en willen zo overwinnen en nemen zelfs mensen over!

Openbaring 11, vers 10 tot en met 14  De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee Profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die Profeten waren een grote kwelling voor hen geweest.’ Maar toen de drie-en-een-halve dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. Op dat moment kwam er een zware aardbeving, die een tiende deel van de stad verwoestte. Zevenduizend mensen werden door de aardbeving gedood, de rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel eer te bewijzen. Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort!

Voorwaar, o wee degenen die de weg des Heren tegengewerkt hebben!
Men wil de Twee Getuigen tegenwerken op verschillende manieren. Juist nu moeten de Twee Getuigen in de kracht en het geloof staan van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Romeinen 8, vers 35 tot en met 39  Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Voorwaar, de kwaadsprekers en roddelaars zullen zich op de borst slaan! 

1 Korinthiërs 13, vers 2  Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
En vers 7  Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

Voorwaar, luister naar de boodschappen.
Laat Gods woorden en Zijn openbarende waarheid niet wegroven uit uw hart! Bewapen u met Gods wapenrusting, met Zijn volle waarheid.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com