DutchVideo 2014

Wat men ook zegt, volg uw hart!

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS, MET BIJZONDERE GESCHRIFTEN GODS UIT DE TALMOED, SOTAH, OVER JONGEREN VERSUS OUDEREN, EN OVER MAN EN VROUW. DE BODE ENGEL GODS ZEI VERDER OOK ONDER ANDERE: VOORWAAR, HOU U VOOR OGEN WAT YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OP UW HART LEGT!

Gepubliceerd op 19 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

keep your eyes focussed on Jesus

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 december 2014 bracht een bode engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Eljafan, en ben een bode van het Koninkrijk der hemelen.

Romeinen 12, vers 14  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Voorwaar, wat men ook zegt, volg uw hart! 

Spreuken 4, vers 25 tot en met 27  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
Spreuken 4, vers 4  onderwees hij mij en zeide tot mij: Laat uw hart mijn woorden vasthouden; onderhoud mijn geboden, opdat gij moogt leven.
En vers 10 en 11  Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, opdat uw levensjaren talrijk worden. Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden.

Sirach 32, vers 14  Wie ontzag heeft voor de Heer aanvaardt zijn onderricht, wie hem in alle vroegte zoekt ondervindt zijn gunst.
En vers 16 en 17  Wie ontzag heeft voor de Heer leert wat rechtvaardig is en laat zijn voorschriften schijnen als een licht. Een zondig mens schuift een terechtwijzing ter zijde, hij legt haar uit zoals het hem uitkomt.

Voorwaar, hou u voor ogen wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op uw hart legt.

Spreuken 21, vers 2 tot en met 4  Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten. Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers. Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de glans der goddelozen is zonde.

Talmoed, Sotah 49b  Jongeren zullen de ouderen beschaamd doen staan, en de ouden zullen in de tegenwoordigheid van de jeugdigen opstaan.

Spreuken 22, vers 17 en 18  Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, richt uw hart op mijn kennis. Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn.

Voorwaar, zo staat ook het volgende opgeschreven in het Joodse wetboek:
Niemand heeft het recht zijn lichaam schade te berokkenen; het is geen persoonlijk eigendom, maar behoort aan God.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Spreuken der vaderen 6, vers 11  Alles wat God in Zijn wereld heeft geschapen, schiep Hij om aan Zijn glorie uitdrukking te geven.

Voorwaar,

Efeziërs 5, vers 14  Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Talmoed, Sotah 17a  Man en vrouw zijn als twee vuren. Als God tussen hen in is, worden zij één; is dat niet zo, dan verteren zij elkaar.

Romeinen 8, vers 39  noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Mattheüs 5, vers 8 tot en met 10  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com