DutchVideo 2019

Wat klaagt een mens toch in het leven!

Boodschap Gods: Open uw oren, en hoor wat de Geest Gods tot u spreekt vandaag. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 april 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

Luister aandachtig en onderzoek u grondig. 

Numeri 11, vers 1 tot en met 3  Toen het volk aan het klagen was, was het kwaad in de oren des Heren; de Here hoorde het en zijn toorn ontstak, waarop het vuur des Heren onder hen ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde. Toen kermde het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Here; daarop doofde het vuur. Daarom gaf men aan die plaats de naam Tabera, omdat onder hen het vuur des Heren had gebrand.

Psalm 64, vers 2  Hoor, o God, mijn stem in mijn klagen, behoed mijn leven voor de verschrikking van de vijand.
En Psalm 55, vers 18  Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem.

Klaagliederen 3, vers 39 tot en met 41  Wat klaagt dan een mens in het leven! Ieder klage over zijn zonde. Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here. Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel.
En vers 49 en 50  Mijn oog baadt in tranen, zonder ophouden, zonder verpozen, totdat de Here nederziet en neerschouwt uit de hemel.

Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Vers 8 en 9  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
En vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.
Mattheüs 12, vers 35  Een goed mens brengt uit zijn “of haar” goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn “of haar” boze schat boze dingen.
En vers 37  Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Voorwaar, open uw oren, en hoor wat de Geest Gods tot u spreekt! 

Mattheüs 15, vers 11  Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein.
Vers 17 en 18  Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.
Vers 8  Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.
En vers 20  Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Lukas 6, vers 45 tot en met 47  Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij “of zij” gelijk is.

Romeinen 3, vers 11 tot en met 18  Er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
Romeinen 4, vers 7  Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn.
Romeinen 10, vers 8 tot en met 11  Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn “of haar” geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
En vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
En Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com