DutchHolidaysVideo 2017

Wat God altijd al graag tegen u wilde zeggen over o.a. Carnaval, Palmpasen, Maria-aanbidding en overige feesten!

Boodschap Gods met betrekking tot Carnaval, Palmpasen, Kerst en vele feesten. God richt zich onder andere tot u, Rome, en iedereen die Maria en overige beelden vereert!

Gepubliceerd op 20 februari 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 februari 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze openbarende, mededelende en waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de enige Naam boven alle namen, en Zijn naam is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen.

Voorwaar!
Mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods, en spreek tot u, Rome, en alle Katholieken en Protestanten, en ook tot u, die Maria vereert en overige beelden! Dit heeft God al altijd willen zeggen en tot u willen zeggen, en dit is: Gij zijt vervloekt en verworpen, en een schande vanaf den beginne, en een instrument van satan en een uitbraaksel voor JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, wie bracht 300 jaar na Christus occulte en heidense gebruiken,
en verklaarde ze, zowel met Maria-aanbidding en overige feesten, dat heel ver gaat, zoals Kerst en Palmpasen en Carnaval, als heilig en goed? Als u meer hierover wil horen, ga dan naar de Evangelicalendtimemachine.com, en ga naar de rechterkant en kijk bij de Categories, en klik op Holidays, waar meertalige video’s te vinden zijn.

Voorwaar, uw straf zal niet mild zijn,
en zowel vanwege uw behoeften, die heel duivels zijn, zoals het kindermisbruik, dat u afkoopt, waar u voor zult branden! Ook vanwege de seksuele uitbundige uitspattingen, waar ook jonge kinderen slachtoffer van zijn met Carnaval, dat niets met het Evangelie te maken heeft. En de kerk en al die Katholieke leer en gewoonten is 90 procent duivels en onbijbels!

Ook Kerstmis en Pasen en Sint Nikolaas – Sinterklaas – is heidens!
Hier is ook meer over te vinden in de website. De bedachte feesten, waardoor men zich liet verleiden, hebben geen wortels in het Christendom. Dit telt ook voor Halloween!

Kolossenzen 4, vers 5  Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte.

En Hebreeën 12, vers 1 en 2  Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

En Daniël 5, vers 1 tot en met 4  Koning Belsassar richtte een grote maaltijd aan voor zijn machthebbers, duizend in getal; en in tegenwoordigheid van die duizend was hij aan het wijndrinken. Belsassar beval bij het genot van de wijn, dat men het gouden en zilveren gerei zou brengen, dat zijn vader Nebukadnessar uit de tempel te Jeruzalem had weggevoerd, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen daaruit zouden drinken. Daarop bracht men het gouden gerei dat uit de tempel, het huis Gods te Jeruzalem, was weggevoerd, en de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen, dronken daaruit; zij dronken wijn en roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen.
Daniël 9, vers 8 en 9  Here, bij ons is een beschaamd gelaat, bij onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, want wij hebben tegen U gezondigd. Bij de Here, onze God, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem wederspannig zijn geweest.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, wie zich laat leiden door de duisternis, komt terecht in het eeuwige vuur voor alle misleiders van Rome, enzovoorts!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com