DutchVideo 2022

Wat anderen ook over u zeggen, onthoud dit: Zijn genade is u genoeg!

Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Colossenzen 2, vers 13-15

Gepubliceerd op 22 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Ammeddai, en ben een bode engel Gods.

Zo spreekt de Here, uw Levende en Almachtige God, deze woorden:
Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Waren Mijn tranen en lijden en liefde voor u, dan niet genoeg? Voorwaar, Ik ween vanwege uw daden. Uw zonden scheiden zich u van mij de Here, uw God. Bekeer u! Wees heilig want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet. Zo staat geschreven:

Psalm 78, vers 36 Maar zij bedrogen Hem met hun mond en belogen Hem met hun tong.
En vers 56 Maar zij verzochten God en waren weerspannig tegen Hem, de Allerhoogste, en onderhielden zijn getuigenissen niet.
En Spreuken 4, vers 19 De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen.
En vers 24 Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.
En Spreuken 5, vers 21 Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.
En Spreuken 6, vers 27 Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken?
En Spreuken 12, vers 13 In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid.
En vers 20 Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde.
En Spreuken 13, vers 3 Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
En Spreuken 15, vers 4 Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.

En Amos 5, vers 13 en 14 Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een boze tijd. Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.

En Mattheüs 13, vers 40 tot en met 43 Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore!

En Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering…tot zover.
En vers 10 en 12 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend. Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.
En vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof.

Voorwaar, er was eens een jongen, die in de klas van een christelijke school op een briefje schreef wat hij verkeerd had gedaan, en dat hij zijn zonden had beleden aan Jezus Christus en genade had ontvangen.
Hij deelde dit aan zijn schoolvriendje die het briefje stiekem doorgaf in de klas. Zijn belijdenis werd verdraaid door satan. Men zei, dat op het briefje stond, dat hij gezondigd had, maar de vergeving en dat hij genade ontvangen had, stond er niet meer op. Men had het briefje bewerkt en leugens erbij geschreven. Voorwaar, hoewel hij bespot werd, werd deze jongen gezegend door de Here en werd een pastoor van een kerk.

Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Voorwaar, zo hebben ook Profeet Benjamin en zijn vrouw en vele anderen, die hun zonden al jaren geleden beleden hebben bij het kruis van Golgotha, vergiffenis van hun overtredingen ontvangen.

Jesaja 53, vers 5 en 6 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Amen!

Voorwaar, ik zeg u, houd u hieraan vast, ‘Zijn genade is u genoeg!’.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com