DutchVideo 2015

Was de zonsverduistering van 20 maart 2015 een teken?

Boodschap Gods: U krijgt antwoord in deze boodschap op de vraag in de titel, en op de vraag: gebruikt God zowel de zon als de maan als teken?

Gepubliceerd op 20 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

solar eclipse

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 20 maart 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Badillag en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 20 maart 2015 waren er velen, die de zonsverduistering wilden zien.

Amos 8, vers 9  Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten.

Voorwaar, luister eens heel goed. 

Joël 2, vers 30 tot en met 32  Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.

Voorwaar, als de maan in een eclips staat met de zon, gelooft men dat het een slecht teken zou zijn voor Israël.
En als het schijnsel van de maan zo rood als bloed is, dan gelooft men dat er oorlogen in de wereld zijn, die Israël raken!

Markus 13, vers 24 tot en met 26  Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.
En vers 33  Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.

Voorwaar, en gebruikt God zowel de zon als maan als teken?
Ja!

Genesis 1, vers 14  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren.

Voorwaar, 

Lukas 21, vers 25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding.

Joël 2, vers 10  Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.

Voorwaar, 

Openbaring 6, vers 12 tot en met 13  En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, was deze zonsverduistering een teken?
Nee. Maar wanneer de duisternis komt en de maan verandert in bloed, en de grond begint te trillen, wees dan waakzaam voor wat komt!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com