Church RuachDutchVideo 2017

Warrior werkers van de laatste dagen, hoor, hier volgt een alarmerende boodschap Gods voor u allen!

Satan vertelde gisteren zijn plan van aanpak om Gods werk, de ministry, de warrior werkers van de laatste dagen en de Twee Getuigen te verwoesten. Satan sprak de waarheid bij deze ontmoeting, en kon het niet verbergen of erover liegen, terwijl hij eigenlijk een leugenaar, een verdraaier van de waarheid is. Hoe dat kan? Profeet Benjamin openbaarde het volgende hierover: in de confrontatie van satan met Gods kracht en tegenwoordigheid via Profeet Benjamin moet alles aan het licht komen. En zo kon zelfs satan in deze situatie niet liegen, zodat hij zijn verwoestende plannen wel moest delen, wat u ook in deze boodschap beluisteren kunt! Warriors Gods, u bent nu gewaarschuwd. Wees alert en sterk! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

alarming-message

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 7 juni 2017 bracht Gods bode engel, woord voor woord, deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Gods bode engel sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, op 6 juni 2017 ging Profeet Benjamin Cousijnsen naar de troon van God, om privézaken te regelen.
Op de terugweg naar huis zag hij dat de blauwe lucht betrok, en zwarte wolken verschenen in een dikke mist. Voorwaar, mijn naam is Reameoch en ben een bode engel Gods. Opeens zag Gods ware eindtijdprofeet in de mist een duistere persoon, die hem aansprak.

En satan zeide het volgende:
“Mij had je niet verwacht, hè? Ik ken jou, warrior. Je bent de onheilsprofeet, die de wereld alles over mij wil vertellen, en openbaren over mijn werken en gevallen engelen! Verrader! Was ik het niet, die mijn bruid stuurde, Likha Sari, die met haar aanblik en macht Kharee en Darren Jackson, en overige oude ex-werkers, om haar vingers kon wikkelen en hen kon besmetten? Ik stuurde haar om Gods werken te vernietigen. Ik was het ook, die met mijn schoonheid de harten kon overtuigen en overnemen; ze waren slap van geest!”

En Jesaja 14, vers 12 tot en met 15  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Satan zei: “Ik was altijd al vastberaden, om ver boven de wolken en de Evangelical EndTime Machine en God uit te stijgen!”
“Ik haat de Twee Getuigen! Ik zal gebruikmaken van Darren Jackson.”
Gods bode engel zei: Luister ook naar de boodschap, ‘Laat u niet beïnvloeden door Darren!’ en luister ook naar de boodschap, ‘Laat u niet inpakken door de werken van satan!’
Satan zei, “Ik zal ook Kharee, zowel de overige werkers, proberen te infecteren in hun hart, en al Gods werk zo vernietigen! Ik ga de hel echt niet alleen betreden. Ze hebben zich zo laten inpakken door de ex-werkers en besmetten! Hahaha, warriors, ik zal er alles aandoen, opdat de Twee Getuigen nog meer gehaat zullen gaan worden!”

Openbaring 11, vers 7 tot en met 12  En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Satan zei:
“Ik wil dat iedereen ziet hoe machtig ik ben. Ik wil iedereen zien branden! Ik ken vele trucjes, om de werkers van de ministry mee te trekken en over te halen. Ik ben er goed in, om ze te manipuleren via de ex-werkers, en via een mail en Skype en YouTube video’s!”

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15 gaf Gods bode engel: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Satan zei:
“Ik zal u tonen, Profeet Benjamin, hoe gemakkelijk ik tot in het hart kan doordringen om verderf te zaaien! Je zult je afvragen, waarom ik je zo haat. Dat zal ik je vertellen. Je bent een groot gevaar voor velen!”

1 Korinthiërs 10, vers 13 gaf Gods bode engel: Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Satan zei:
“Denk je echt, dat jouw werkers standvastig zijn? Ik raak niet ontmoedigd, maar zij! De manier, waarop ik werk is door beetje bij beetje in hun hart te komen.”

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Gods bode engel zei, Voorwaar, ga niet in contact met de ex-werkers!
En bescherm u en volg niet de voetsporen van satan, die bij de kerk Ruach in de Filipijnen al velen, 80% van de mensen, heeft overgenomen! Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwt u ernstig: Hou stand, want in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn we meer dan overwinnaar!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com