DutchVideo 2019

Warrior, maak je klaar voor de strijd!

Waar is je geloof en vertrouwen? Waarom sta je stil, verlamd van angst? Waarom deins je terug? Hun troepen worden verpletterd, ze vluchten zonder om te kijken. Zie op, warrior, en weet dat je er niet alleen voor staat! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 juni 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, kind van de Allerhoogste, Almachtige Koning der koningen, JHWH, uw wonderbare, krachtige Raadsman en Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Neig uw oor en luister. 

Grijp het schild, en maak je klaar voor de strijd!
Helm op, de speer gescherpt, en met het harnas omgord. Vooruit, warrior, in het gelid! Waar is je geloof en vertrouwen? Waarom sta je stil, verlamd van angst? Waarom deins je terug? Hun troepen worden verpletterd, ze vluchten zonder om te kijken.

Overal breekt paniek uit, spreekt uw Beschermer, JHWH.
De snelste krijgsheld gaat ook niet wegvluchten! Bestijg je paard, en ga voort. Held des Heren, werp je in de strijd! Te schande worden de zogenaamde wijzen, verslagen en verstrikt. Zie, het Woord des Heren hebben zij verworpen! Wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?

Jeremia 8, vers 12  Zij worden te schande, omdat zij gruwel bedreven hebben; toch schamen zij zich in het minst niet, en van blozen weten zij niet; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde van hun bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Here.

Voorwaar, 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 14  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid.

Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

Het is een dag van wraak voor de Heer, JHWH van de Hemelse machten!
Hij wreekt zich op Zijn vijanden; Zijn zwaard doet zich tegoed.

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 19  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.
En Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.

Voorwaar, de vijand bestormt, maar in dit alles ben je meer dan overwinnaar!
Wees niet opgeschrikt of bang. Ik sta je terzijde, spreekt JHWH.

Sirach 33, vers 1 tot en met 4  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door het kwaad getroffen; treffen hem “of haar” beproevingen, dan komt hij “of zij” ze te boven. Een wijs mens veracht de wet niet, maar wie veinst dat hij “of zij” de wet liefheeft, is als een schip in een storm. Een verstandig mens vertrouwt op de wet, die is voor hem “of haar” zo betrouwbaar als de orakelstenen. Bereid je voor als je moet spreken, dan wordt er naar je geluisterd, ga bij jezelf te rade voordat je antwoordt.

Joël 2, vers 11  En de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?

En Psalm 31, vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

Voorwaar, zie op, en weet dat je er niet alleen voor staat. Zeg: “Amen!” 

Numeri 6, vers 24 tot en met 27  De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Zo zegene de Here u eveneens.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com