DutchVideo 2015

Warrior, blijf sterk en maak uw beloften waar!

Boodschap Gods: Blijf in Christus Jezus sterk en maak uw beloften waar. Laat satan zwijgen, niet andersom! Hij gaf u de middelen om in Zijn naam, de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, meer dan overwinnaar te zijn!

Gepubliceerd op 22 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

warrior of God - Philippians 4, vers 13

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 april 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Galaten 3, vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.
En Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

Voorwaar! 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, sommigen gaven meteen al op, en zeiden het volgende: 

Psalm 69, vers 21  De smaad heeft mij het hart gebroken, en ik ben verzwakt. Ik wachtte op een teken van medelijden, maar tevergeefs, op troosters, maar ik vond hen niet.
En Psalm 71, vers 12  O God, wees niet verre van mij; mijn God, haast U mij ter hulpe.

Voorwaar, sommige warriors Gods bibberen al voor een vlieg.
En dan staat er nog niet eens de Filistijn Goliath voor hun ogen! Voorwaar, sommigen beloven God zoveel, dat Gods Koninkrijk uitgebreid zou moeten worden. Maar helaas, van al die beloften en voornemens blijft weinig over dan alleen maar woorden!

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

En Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Voorwaar, vrees niet en bibber niet!
De Here is machtig, een ware Held boven uw besef of vermogen! En wat voor warrior bent u? God gaf u alle middelen om meer dan overwinnaar te zijn in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam. Voorwaar,

2 Korinthiërs 11, vers 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, in gevaren is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bij u. 

Filippenzen 2, vers 12 tot en met 14  Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen.

Voorwaar, vertrap die slang met zijn vliegenkracht!
En bestraf hem, satan, met Gods kracht, dat hem stof doet eten. Halleluja!

2 Timotheüs 4, vers 2  Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

Voorwaar, laat satan zwijgen, niet andersom! 

2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Voorwaar, gij echter, maak uw beloften waar.
Anders bedroeft u de Heilige Geest!

2 Timotheüs 4, vers 16 tot en met 18  Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten – het worde hun niet toegerekend; doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, blijf sterk!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com