DutchVideo 2017

Ware liefde overwint!

Geen liefde of macht is sterker dan de liefde en macht van God! Profeet Benjamin Cousijnsen werd verplaatst voor Gods troon, en daar streed hij voor zijn vrouw, die vanaf het begin met hem samen was.

Gepubliceerd op 11 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the-power-of-gods-love

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 11 januari 2017 bracht de bode engel van God deze openbarende, mededelende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Gods geliefde Profeet des Hemels, mijn naam is Michaël en ben net als u een warrior engel Gods, en zal u verplaatsen voor Gods troon.

Henoch werd ook zo weggenomen, en daar werd ook tweemaal melding van gedaan… 

Hebreeën 11, vers 5  Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond.

En Genesis 5, vers 24  Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

Profeet Benjamin Cousijnsen verscheen voor Gods troon en vocht voor zijn vrouw! 

2 Koningen 2, vers 5  De Profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat JHWH vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets’.
En vers 11  En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel.

En Jeremia 32, vers 27  Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?

Profeet Benjamin zei: “We waren altijd samen in de Hemel en verbonden, en U bracht ons samen op de Aarde”. 

Openbaring 15, vers 8  Gods majesteit en kracht vulden de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen.

Voorwaar!
Profeet Benjamin Cousijnsen is een Profeet en engel, die er altijd al is geweest, en onder het hoogste gezag van de Koning der koningen is aangesteld, vanaf den beginne, als machtige warrior leider van alle engelen des Hemels, samen met zijn vrouw. Zij zijn de Twee Getuigen! Zo heeft Benjamin haar altijd onvoorwaardelijk liefgehad en beschermd. En zo is dat ook nu op de Aarde.

Geen liefde of macht is sterker dan de liefde en macht van God!
En de liefde is sterker dan de dood. Voorwaar, als de liefde slechts een gevoel zou zijn, dan zou er geen grond zijn voor Gods weg en belofte, om Benjamin voor eeuwig van haar te laten houden, en ook nu voor de liefde te strijden! Een gevoel komt op, maar kan ook zo weer verdwijnen. Maar begrijp het goed, Gods liefde is in Profeet Benjamin sterker nog. Ware liefde overwint! En alleen de liefde doet wonderen.

Nimmer is de liefde voor Theresa verdwenen.
En wanneer hij moest strijden om haar te behoeden, was het uit liefde, een hart vol van liefde. De redding is nog altijd ware liefde geweest! Profeet Benjamin heeft voor Theresa gestreden, en God heeft genade gegeven, vanwege dat Benjamin zelfs zijn leven wou geven. Voorwaar, God is liefde, en wil dat ze samen zijn en vooruitkijken en elkaar liefhebben!

Maleachi 3, vers 1  Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt JHWH van de hemelse machten.

En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Voorwaar, samen mogen ze vertrouwen en geloven en vooruitkijken en Gods wil vervullen, en zich niets van kwaadsprekers aantrekken!
Sommigen zullen altijd de boodschappen verdraaien en deze tegen de Twee Getuigen gebruiken. Ik, Michaël, en alle engelen, en God zelf, willen dat ze beiden gelukkig zijn, zoals ze ook in de Hemel waren. Ze zullen op de Aarde Gods profetieën vervullen!

Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3  Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

Zo is het ook met de liefde voor elkaar.
De liefde is ook de liefde voor elkaar, en de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloof is ware liefde! Steun de Twee Getuigen, om de Komst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te verspoedigen! Het verleden is door God beiden vergeven. Kijk naar het heden, naar Zijn zegen. Dat is liefde! Zo had Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, tot Theresa gesproken, dat ze één van de Twee Getuigen is.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com