DutchVideo 2019

Ware liefde overwint elk conflict!

Niet gemakkelijk, vergeving vragen. Maar een oprechte en volwassen reactie kan wonderen doen in de relatie. Voordat het zonsondergang is, moet de vrede hersteld zijn. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 mei 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

1 Petrus 3, vers 14  Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
En vers 17  Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.

Voorwaar, wie kent dit niet?
Nel was heftig uitgevallen tegen Gerard, omdat hij zijn spullen niet had opgeruimd. Wat was ze boos op Gerard! Omdat ze wist, dat het belangrijk is dat er weer verzoening moest komen, voelde zij zich ook schuldig. En om hem te laten merken, dat ze spijt had van haar heftige reactie, kookte zij die avond zijn favoriete maaltijd, patat. Beiden begrepen dat daarmee het conflict beëindigd was!

1 Petrus 4, vers 7 tot en met 9  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren.
En vers 12 tot en met 14  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.

Voorwaar, de enige juiste en volwassen reactie is dan ook om te zeggen:
“Lieverd, het spijt mij. Wil je mij alsjeblieft vergeven!” Niet gemakkelijk, maar deze oprechte uitspraak kan wonderen doen in de relatie. Voordat het zonsondergang is, moet de vrede hersteld zijn.

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.
En vers 14  Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus zijt.

1 Johannes 4, vers 7 en 8  Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
En vers 19 tot en met 21  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder “of zuster” haat, dan is hij “of zij” een leugenaar; want wie zijn broeder “of zuster”, die hij “of zij” gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij “of zij” niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder “of zuster” liefhebben.
En 1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

En 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
Vers 10 en 11  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
En vers 13  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Voorwaar, een echt kind van God kan vergeven en ‘Sorry’ zeggen! 

1 Korinthiërs 3, vers 16   Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

En Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Wie een ander niet kan vergeven, wordt niet door de Heer vergeven. 

Psalm 5, vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.

Voorwaar, ware liefde overwint elk conflict!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com