DutchVideo 2019

Ware liefde is elkaar opbouwen

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, tot u: Hoe vol is uw mond en ziel met bemoedigingen? Hoe vaak hebt u Gods woorden, die opbouwend waren, al gedeeld, zoals Hij het zou doen? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 juni 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, tot u. 

Job 4, vers 12  Een woord drong heimelijk tot mij door, en mijn oor ving het gefluister daarvan op.
Job 5, vers 8  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen.
En Job 9, vers 10  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal.
En vers 32 en 33  Want Hij is niet, zoals ik, een mens, die ik zou kunnen antwoorden: Laten wij tezamen ten gerichte gaan. Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Abba, Vader, en goede Herder, en bovenal uw machtige Koning der koningen!
Voorwaar, de Here heeft uw gebed opgetrokken en zij u tot hulp.

Psalm 30, vers 5  Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam.
En vers 12 en 13  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven.
En Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

Voorwaar, 

En Psalm 32, vers 4  Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

Wat is het warm, hè? 

Psalm 34, vers 6  Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.
En Psalm 37, vers 4  Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
En vers 6  Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.

Voorwaar, 

En Psalm 40, vers 11  Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid… stop! Tot zover.

Voorwaar, hoe vol is uw mond en ziel met bemoedigingen?
Hoe vaak hebt u Gods woorden, die opbouwend waren, al gedeeld, zoals Hij het zou doen?

Psalm 46, vers 3 en 4  Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.
En vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

Voorwaar, 

Psalm 72, vers 17  Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, hem gelukkig prijzen.

Ware liefde is elkaar opbouwen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com