DutchVideo 2023

Want wie is God, behalve de Heer?

De mensen zullen zeggen: Toch is er loon voor de rechtvaardige, toch is er een God, die recht doet op aarde.

Gepubliceerd op 19 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

2 Samuël 22, vers 7 Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren.
En vers 17 Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote wateren.
En vers 20 Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had.
En vers 29 Want Gij, o Here, zijt mijn lamp, en de Here doet mijn duisternis opklaren.
En vers 32 Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

En 1 Kronieken 16, vers 8 tot en met 12 Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn heilige naam, het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan de wonderen die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond!
En vers 25 en 26 Want de Here “leeft en” is groot, “machtig, liefdevol” en “is” zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden; want alle goden der volken zijn afgoden, maar de Here, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus christus” heeft de hemel gemaakt, “en is de enige alleen die stierf en stond op uit de dood. Zeg, Halleluja!”
En vers 29 Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Here in heilige feestdos.
En vers 34 Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
En Job 9, vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste,– dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen?
En Job 11, vers 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar,

Job 12, vers 11 Toetst het oor de woorden niet, en proeft het gehemelte niet de spijze?
En vers 16 Bij Hem is kracht en beleid…tot zover.
En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.
En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.
En Job 36, vers 22 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij?
En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over?

En Psalm 4, vers 6 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de Here.
En Psalm 9, vers 3 en 11 In U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
En Psalm 25, vers 10 Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.
En Psalm 26, vers 3 en 8 Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid.
En Psalm 29, vers 4 De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.
En Psalm 31, vers 4 tot en met 7 Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, want Gij zijt mijn veste. In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God. Ik haat hen die ijdele nietigheden vereren; ik immers vertrouw op de Here.
En vers 15 Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 25 Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

Psalm 33, vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
En Psalm 46, vers 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
En Psalm 48, vers 2 Groot is de Here en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg.
En Psalm 50, vers 14 en 15 Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften; roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.
En Psalm 58, vers 12 En de mensen zullen zeggen: Toch is er loon voor de rechtvaardige, toch is er een God, die recht doet op aarde.
En Psalm 62, vers 6 tot en met 9 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.
En vers 13 Ook de goedertierenheid, o Here, is uwe, want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk.
En Psalm 84, vers 5, 8, 12 en 13 Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Here der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com