DutchVideo 2018

Want waar het hart vol van is daar vloeit de mond van over

Voorwaar, uitverkorene, de Geest Gods heeft tot u gesproken. Ook u bent uitgekozen om van Hem te verkondigen, die u geroepen heeft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 juni 2018 bracht een engel des Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
Vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

1 Petrus 2, vers 9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Voorwaar, onderzoekt u eens door welke geest u zich laat leiden, als een uitverkorene van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Ook u bent uitgekozen om van Hem te verkondigen, die u geroepen heeft!

Lukas 10, vers 27 en 28  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.

Tja, als een uitverkoren kind van God heeft u Hem heel erg lief met uw hart en geheel uw ziel en kracht en verstand.
En waar uw hart, ziel, kracht en verstand vol van is, daar vloeit de mond van over, omdat u zich laat gebruiken. De wereld richt zich op het vlees, met hun vleselijke begeertes. Maar u geheel anders! U heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leren kennen.

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

1 Korinthiërs 7, vers 23  Weest geen slaven van mensen.
1 Korinthiërs 9, vers 14  Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven.

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Efeziers 2, vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Voorwaar, uitverkorene, de Geest Gods heeft tot u gesproken! 

1 Korinthiërs 2, vers 9 tot en met 15  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij “of zij” door niemand beoordeeld.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Psalm 9, vers 2  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen.
Vers 11  Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
Psalm 19, vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Psalm 37, vers 4  Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com