DutchVideo 2014

Want het Koninkrijk Gods is nu zeer nabijgekomen!

UITZENDINGSBOODSCHAP GODS: NET ZOALS TOEN, SPREEKT DE HEER JEZUS CHRISTUS TOT ZIJN WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN EN ZENDT HEN UIT NAAR SURINAME! WIE UIT GOD IS, HOORT ZIJN WOORDEN VIA DEZE BOODSCHAP!

Gepubliceerd op 2 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

uitzenden - oogst

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2014 bracht een bode engel Gods, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, mijn naam is Schatteach.

Voorwaar, neem één van de rollen uit de koker, en schrijf dit over en geef dit door!

Daar staat het volgende: Mijn kind, hoor aandachtig! Ben Ik, de Here, niet uw Rabboeni, uw Meester?

Johannes 20, vers 21 en 22  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.

Voorwaar, waar is uw geloof?

Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen.

Mattheüs 10, vers 35 tot en met 42  Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.

Voorwaar, draag deze woorden op uw hart!

Nu zeg ik ook dit tegen u: de woorden, die ik ooit gesproken heb tegen Simon Petrus.

Johannes 21, vers 15 tot en met 18  Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf en gij gingt, waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen, waar gij niet wilt.

Mattheüs 16, vers 15 tot en met 17  Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

Voorwaar, Mijn geliefde kind, Jarra, gij wordt uitgezonden naar Suriname, en ook Chaesmin en haar zus.

Voorwaar, op 2 januari 2014 heeft Suriname uitstel gekregen. Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg dit op 17 december 2013 te horen.

Lees voor, o.a.: 1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.

Hebreeën 2, vers 2 en 3  Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd.

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.

Voorwaar, werkers van de laatste dagen, vrees niet, wanneer Ik, de Here Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u in Suriname gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, zullen velen zich bekeren.

Spreek over Mij, zeg ik u, en zwijg niet over Mijn woorden, die via Mijn ware Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, uitgesproken zijn. Voorwaar, werk samen en wees niet bezorgd!

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Lukas 10, vers 16 tot en met 20  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft. En de tweeënzeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Voorwaar, en als gij bij iemand komt, en men geeft u te eten en te drinken, geeft hen Mijn zegen.

Voorwaar, maar als men u als Mijn arbeider onrespectvol behandelt, gaat naar buiten op haar straten en zegt: “Uw stof, dat aan onze voeten kleeft, zal ik van mijn voeten wissen, want het Koninkrijk Gods is nu zeer dichtbij gekomen!”

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, stop de rol maar terug in de koker. Wie uit God is, hoort Zijn woorden via deze boodschap.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, welkom in Suriname!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com