DutchVideo 2014

Wanneer er beproevingen komen, vertrouw op Hem!

BOODSCHAP, AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD. ZO SPREEKT YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, TOT U VANDAAG: MIJN KIND, HEBT GIJ MIJ WAARLIJK LIEF?

Gepubliceerd op 6 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

verzoekingen - geloof dat werkt

Volledige weergave:

Hallo allemaal! Is het niet geweldig, dat de Heer elke dag, al twee jaar lang – we gaan nu het derde jaar in – bode engelen laat overkomen in deze tijd? Ik heb er gewoon geen woorden voor.

Misschien denkt men, ‘Ze moeten op z’n minst gestoord zijn, om zoveel moeite te doen’.

Laat ik u zeggen, dat de enige moeite het opschrijven is door Benjamin. En de enige moeite – en het is geen moeite, noch voor Benjamin, noch voor mij – is het doorgeven van de boodschappen, die de Here God, de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in deze tijd aan ons opdraagt, om door te geven, omdat Zijn Komst zeer nabij is. Ook al denkt u misschien, ‘Ja, dat roepen ze nu al twee jaar’, het komt niet van ons.

Ik zou zeggen, koop het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ of bestudeer de boodschappen op het internet via YouTube. De Heer zal u zegenen als u uw hart opent voor Gods boodschappen, Gods waarschuwingen aan u. Want de Heer wil niet, dat u verloren gaat. En we hebben een God van liefde, maar de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft ons ook een vrije wil gegeven, waar Hij niet aankomt. Daarom is onze intentie ook helemaal niet, om u bij een of ander kerkje te krijgen, of wat dan ook. Wij geven alleen Gods boodschappen door, en het is aan u, om bijvoorbeeld een kerk of een groep te zoeken, waar u opgebouwd wordt. Wel geeft de Heer het advies, de Here Jezus Christus, die ook wel Isa in het Arabisch, en Yeshua HaMashiach in het Hebreeuws genoemd wordt, een volle evangelische of pinkstergemeente te zoeken, waar de volle waarheid wordt verkondigd. Dat is het enige advies, maar zelfs daar waar mensen zijn, worden fouten gemaakt. Dus laat het woord van God de leidraad zijn, en kijk ook of ze de vijfvoudige bediening handhaven: de Here heeft apostelen gegeven, leraren, herders, profeten, etc.

De bode engelen brengen precies alle teksten. En wat ik vaak doe, is wel alles controleren, wat Benjamin heeft opgeschreven. Want de Heer maakt geen fouten, maar wij mensen wel. Dus woordjes kunnen verdraaid zijn of wat dan ook, of door vermoeidheid kan soms iets wegvallen. Voor de rest is het alleen maar doorgeven, hetgeen de Heer soms twee, soms drie keer per dag doorgeeft. Het is zelfs voorgekomen, dat de Heer vijf boodschappen op één dag bracht, en later hoorden wij, dat iemand daarvoor gebeden had, dat hij tot bekering zou komen, als er vijf boodschappen zouden komen. En die heeft de Heer dus gegeven. Het is jammer, dat deze persoon zich nooit gemeld heeft.

Ik ga nu de boodschap van vandaag, die overgebracht is, aan u doorgeven.

Donderdag 6 februari 2014

De bode engel Gods zei, Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Sirach 2, vers 1  Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen.

Voorwaar, niet uw wil geschiede, maar laat Gods wil geschieden, op de aarde zoals in de hemel.

Mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods.

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u vandaag:

Mijn kind, hebt gij Mij waarlijk lief? 

Genesis 22, vers 1  Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik.

Genesis 22, vers 2  En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Izaäk, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal.

Job 1, vers 8  Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

Sirach 2, vers 2 tot en met 6  Houd het rechte spoor, wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook geduldig wanneer je wordt vernederd. Want goud wordt in het vuur getoetst, in de oven van vernedering test God de mens die hij aanvaardt. Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem. Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop.

Sirach 2, vers 7 tot en met 18  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet uit handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt. Kijk naar de generaties van vroeger: Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld? Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord? Was er ook maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking. Wee de laffe harten en de slappe handen, de zondaar die twee paden bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het heeft geen vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee jullie die niet langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’

Jakobus 1, vers 2  Hier staat geschreven: Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders “en zusters”, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt.

En vers 6 tot en met 8  Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

En vers 12  Zalig is de man “en de vrouw”, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij “en zij” de proef heeft doorstaan, zal hij “en zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

1 Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

De Here zegene u! Shalom

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com