DutchVideo 2018

Wandelt u naar Gods wil?

Onderzoek uw wandel dagelijks, of u naar Zijn wil wandelt. Neem deze boodschap Gods aan, en ook het volgende: Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 november 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kirjata, een bode engel Gods.

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Voorwaar!
Kadosh, Heilig en Machtig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, die alle harten kent en weet of u Hem ook daadwerkelijk liefheeft met geheel uw hart.

Mattheüs 22, vers 36 tot en met 40  Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.

Lukas 10, vers 27 en 28  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.

En Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Voorwaar, onderzoekt uw wandel dagelijks, of u naar Zijn wil wandelt! 

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Hoewel de poort naar eeuwig leven smal is, kiezen velen de gemakkelijkste weg, die ruim is en breed.
En voordat men het weet, gaat men voor eeuwig verloren! Voorwaar, neem deze boodschap aan, en ook het volgende:

Hebreeën 13, vers 1 en 2  Laat de broederlijke “en zusterlijke” liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Voorwaar, in den beginne heeft de Almachtige God ook engelen naar de Aarde gestuurd onder de mensen,
van wie sommigen er helaas niet mee om konden gaan, en zo konden ze Gods beproevingen niet aan op de Aarde! Sommige engelen zijn voorgoed verloren.

Voorwaar, Profeet Benjamin weet dat kwaadsprekers en roddelaars, onder andere, nimmer Gods Koninkrijk zullen betreden.
Voorwaar, het volgende telt evenzo voor de vrouw:

Jakobus 1, vers 12 tot en met 16  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.

En 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 10  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com