DutchVideo 2019

Wandelen in Christus

Onderhoud uw wandel in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en wees geen dwaas. Vertrouw op de Here, uw God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 8 april 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Prediker 5, vers 3 en 4  Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen. Het is beter, dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet inlost.

Prediker 7, vers 9  Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen.
En vers 25  Ik wendde mij en mijn hart was er op uit om kennis te verkrijgen, onderzoek te doen en een wijze slotsom te zoeken en om goddeloosheid als dwaasheid en onverstand als verdwaasdheid te leren verstaan.

Prediker 8, vers 9  Dit alles heb ik gezien en ik richtte mijn aandacht op alle daden, die onder de zon geschieden ten tijde dat de ene mens macht heeft over de ander tot diens onheil.

Prediker 7, vers 26  En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is en wier hart een net is, wier handen boeien zijn. Hij, die aan God welgevallig is, ontkomt haar; doch hij, die niet welgevallig is, wordt door haar gevangen.

Prediker 8, vers 13  De goddeloze daarentegen zal het niet welgaan en hij “of zij” zal zijn “of haar” levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij “of zij” voor God niet vreest.

Prediker 9, vers 1  Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets van wat voor hem ligt.
Vers 11  Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd… tot zover.
En vers 18  Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds.

Prediker 10, vers 2 en 3  De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links. Waar de dwaas ook gaat, zijn “of haar” verstand ontbreekt; hij “of zij” zegt tot ieder, dat hij “of zij” een dwaas is.
En vers 11 tot en met 13  Indien een slang bijt vóór de bezwering, dan baat de bezweerder niet.

Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hem “of haarzelf”. Het begin der woorden uit zijn “of haar” mond is onverstand, en het einde van zijn “of haar” spreken is verderfelijke domheid.

Prediker 12, vers 8  IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, alles is ijdelheid!
En vers 13 en 14  Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.

Voorwaar, mijn naam is Esarma, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar,

Job 32, vers 8  Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft.

Psalm 26, vers 5  Ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.

Psalm 34, vers 5  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Psalm 37, vers 35 en 36  Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand voorbijging, zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet te vinden.

Voorwaar,

En Psalm 40, vers 11  Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik… tot zover.

Voorwaar, onderhoud uw wandel, en wees geen dwaas! 

Psalm 42, vers 9  Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens.
En vers 12  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!

Psalm 46, vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

Psalm 55, vers 23 en 24  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Maar Gij, o God, zult hèn doen neerdalen in de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter vertrouw op U.

Psalm 56, vers 5 tot en met 8  op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen? De ganse dag verminken zij mijn woorden; al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwade. Zij willen aanvallen, zij spieden, zij nemen mijn schreden waar, terwijl zij loeren op mijn leven. Zou er voor hen bij zoveel boosheid ontkoming zijn? Stort de volken in toorn neder, o God!
En vers 11 tot en met 14  Op God, wiens woord ik prijs, op de Here, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.

Psalm 58, vers 4 en 5  De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig, de leugensprekers dwalen van de moederschoot aan. Hun venijn is gelijk het venijn van een slang; als een dove adder, die haar oor toesluit.
En vers 7  O, God, verbrijzel hun tanden in hun mond, sla de hoektanden der jonge leeuwen uit, Here.

Psalm 59, vers 4  Want zie, zij loeren op mijn leven; sterken willen op mij aanvallen, zonder mijn overtreding en zonder mijn zonde, Here.
Vers 8 tot en met 10  Zie, zij smalen met hun mond; zwaarden zijn op hun lippen, want – wie hoort het? Maar Gij, Here, belacht hen, Gij spot met al de heidenen. Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, want God is mijn burcht.
Vers 13  Zonde van hun mond is het woord van hun lippen; laten zij daarom in hun hoogmoed gevangen worden, en om de verwensing en de leugen die zij vertellen.
En vers 17 en 18  Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was. Mijn sterkte, U wil ik psalmzingen; want God is mijn burcht, mijn goedertieren God.

Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
En vers 8 en 9  Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld.

Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.

Vertrouw op de Here, uw God!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com